BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabłowska Marzena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy
Equalisation of Opportunities of Disabled People in the Field of Employment Access in the Open Labour Market
Source
Polityka Społeczna, 2013, nr 10, s. 20-25, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy, Regulacje prawne, Pomoc państwowa
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market, Legal regulations, State aid
Note
summ.
Abstract
Zatrudnienie to jedna ze sfer życia, w ramach której występują faktyczne nierówności między sytuacją osób pełnosprawnych a sytuacją osób niepełnosprawnych, mimo że osoby te posiadają takie same kwalifikacje zawodowe. Z uwagi na to konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia, w tym polegających na wprowadzeniu stosownych uregulowań prawnych. Należy popierać dostęp osób niepełnosprawnych nie tylko do zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, ale również na otwartym rynku pracy, stosując środki preferencyjnego traktowania osób niepełnosprawnych przez instytucje pośrednictwa pracy, wprowadzając obowiązkowe kwoty zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz stosując środki ekonomicznego zainteresowania przedsiębiorców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.(abstrakt oryginalny)

Employment is one of the areas in life where there are actual inequalities between the situation of the nondisabled and that of the disabled, despite the fact that they have the same professional qualifications. Due to that, it is necessary to undertake actions aimed at creating equal opportunities for the disabled in the area of employment, including those consisting in introducing the relevant legal regulations. We should promote access of the disabled not only to employment under sheltered conditions, but also to the open labour market, in particular by applying means of preferential treatment of the disabled by job agency institutions, introducing obligatory quotas of employment of the disabled and applying economic means encouraging entrepreneurs to employ the disabled.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowski J., Gąciarz В., Giermanowska E., Kudlik A., Sobiesiak Р. (2009), Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Chudobski T. (2010), Uwarunkowania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, z rzadkimi i sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności, w: Sytuacje i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności, red. А. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 3. Gąciarz В., Giermanowska E., Sobiesiak P. (2009), Wprowadzenie. Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych, w: Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, red. B. Gąciarz, E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 4. Golinowska S., Morecka Z. (2009), Od Redakcji, w: J. Jaworski, Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 5. Góral Z. (2006), Prawo do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych), w: Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Góral Z. (2002), Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa.
 7. Klimkiewicz L. (2011), Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 8. Kołaczek B. (2010), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 9. Kosut A. (2010), Kilka uwag na temat dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych, w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Magnuszewska-Otulak G. (2011), Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w społeczeństwie, red. J. Plak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 11. Paszkowicz M.A. (2011), Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu i utrzymaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy, w: Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, red. J. Plak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 12. Ratajczyk W. (2005), Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne - bariery dostępu do pracy, w: Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 13. Skąpski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków.
 14. Staszewska E. (2012), Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Świątkowski A.M. (2006), Prawo socjalne Rady Europy, UNIVERSITAS, Kraków.
 16. Winczorek P. (2008), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, LIBER, Warszawa.
 17. Wyka T. (2003), Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu