BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okręglicka Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Title
Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a finansowe usługi komplementarne
Estate Agency as a Service on the Real Estate Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 545-556, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi finansowe
Real estate, Property turnover, Financial services
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wybranego obszaru działalności pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce, a mianowicie badanie ich aktywności w zakresie uzupełniania działalności podstawowej o finansowe usługi komplementarne oraz analiza współpracy pośredników z bankami udzielającymi kredytów hipotecznych. Wnioskowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o litera-turę przedmiotu oraz badania empiryczne autorki, przeprowadzone wśród po-średników w obrocie nieruchomościami w drugim kwartale 2011 roku. (fragment tekstu)

An estate agency is one of the basic services on the real estate market. In Poland, the profession of real estate dealer requires a licence, which is to ensure that services provided to the consumers are of proper quality. Strong competition among real estate dealers makes them extend the basic scope of services by complementary ones. One of such services is negotiation of credit. To provide such a service, they establish coopera-tion on certain terms with banks granting mortgage-secured loans. An efficient and effective cooperation with these entities may allow them to achieve competitive advan-tage among providers operating on the real estate market(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Chłodnicki, Ewolucja badań naukowych w usługach rynkowych, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 13.
 2. M. Bryx, Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006, s. 97-98.
 3. Nieruchomości. Zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 478
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997, nr 115, poz. 741, art. 179 i nast
 5. W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 25
 6. H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007, s. 100.
 7. I. Foryś, Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2009, s. 242
 8. Nieruchomość kredyt hipoteka, red. G. Główka, Poltext, Warszawa 2009, s. 20.
 9. M. Wojciechowska, Współpraca pośrednika z instytucjami finansowymi i bankowymi, w: Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie, red. W.J. Brzeski i in., Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008, s. 513.
 10. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa 2011, s. 28.
 11. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 115
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu