BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosidło Jadwiga (Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu), Krawczyk Magdalena (Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu)
Title
Przedsiębiorczość organizacji pozarządowej jako szansa rozwoju regionu
Enterprise of a Non-Governmental Organisation as a Chance for Regional Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 407-418, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Przedsiębiorczość organizacyjna, Organizacje pozarządowe, Rozwój regionalny
Organisational entrepreneurship, Non-governmental organisation, Regional development
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest ujęcie przedsiębiorczości organizacji pozarządowej jako szansy rozwoju regionu na przykładzie Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" z Wałcza. W artykule wykorzystano przede wszystkim opracowania własne organizacji, wieloletnie doświadczenie autorów oraz literaturę. Pomimo że organizacje pozarządowe powstały w Polsce mniej więcej w takim samym czasie jak w państwach Europy Zachodniej oraz bardzo intensywnie rozwijały się w okresie II Rzeczypospolitej, to prawdziwy renesans organizacji nastąpił po 1989 roku, czyli po przywróceniu swobody zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń. (fragment tekstu)

The subject matter of the article is an issue of non-governmental organization such as Association for Disabled Children "UŚMIECH" from Walcz. The main case is its entrepreneurship as a chance to make greater improvement of the region possible. To clarify whole picture of main issue the organization's self studies and subject matter literature is included. The order of the article is kind of a summary, which contains all detailed information.Above composition applies to activity of The Association for Disabled Children "UŚMIECH" and Occupational Therapy Workshop. Moreover realization of the major aims both social, professional and motor rehabilitation gives great opportunity to disabled person to be able to experience real life like healthy people. Since 20 years of "UŚMIECH" efforts searching creative solutions, collecting new ideas and adapting to changes in the economy still has been pursued.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Delors J., Cztery filary edukacji, w: Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques̕a Delorsa. Edukacja: jest w niej ukryty skarb, red. J. Delors, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.
 2. Havel V., Przedmowa, w: Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 3. http://plusuj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40:przedsiebiorczoscdefinicja-wiki&catid=21&Itemid=154, dostęp 25.04.2012.
 4. Kirenko J., Sarzyńska E., Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 5. Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Kompetencje dla ekonomii społecznej. Lokalne filary ekonomii społecznej, materiały szkoleniowe, Cedynia 2010.
 7. Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, DzU 2004, nr 63, poz. 587.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, DzU 2007, 242, poz. 1776.
 10. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 11. Wejcman Z., Świadczenie usług społecznych - w stronę trzeciego sektora, w: Nowa polityka społeczna. Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 12. Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012-2020.
 13. www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-96-873, dostęp 28.04. 2012.
 14. www.poland.gov.pl/organizacje,pozarzadowe,128.html, dostęp 28.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu