BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sałek-Imińska Agnieszka (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
Polityka ekologiczna państwa prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Słupska
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 169-182, bibliogr. 9 poz., tab.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Polityka ekologiczna, Samorząd terytorialny
Ecological politics, Local government
Note
Zsfg.
Abstract
W Słupsku, gdzie jest realizowany program naprawczy jakości powietrza, podejmowane są działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz gazowych i pyłowych pochodzących z niskoenergetycznych źródeł ciepła. Zadania inwestycyjne związane na przykład z rozbudową sieci gazowej mogą mieć krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, i w pełni odwracalne po jej zakończeniu. Z analizy wynika również, że działania podejmowane w celu ochrony środowiska akustycznego nie spowodują nieodwracalnych zmian w środowisku. Oddziaływanie okresowe, o charakterze krótkotrwałym i odwracalnym, jest obserwowane podczas realizacji zadań związanych z przebudową układu drogowego, nasadzeniami zieleni na obszarach zabudowanych, przy głównych ciągach komunikacyjnych, czy montażem ekranów akustycznych. Działania podejmowane na rzecz osiągnięcia celu Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez promocję ekozarządzania przyniosą pozytywny efekt całemu środowisku. Nie będzie to oddziaływanie bezpośrednie, ponieważ założenia tego celu mają charakter edukacyjno-informacyjny. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
  2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
  3. Klima S., Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
  4. Program ochrony środowiska miasta Słupska na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019, www.slupsk.pl, dostęp 25.04.2012.
  5. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta słupska na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015, www.slupsk.pl, dostęp 25.04.2012.
  6. Streżyńska A., Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2000.
  7. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa 2000.
  8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
  9. Żylicz T., Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego. Elementy teorii oraz implikacje praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu