BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turzyński Mikołaj
Title
Integracja etyki biznesu i deontologii zawodowej biegłego rewidenta : wymiar jurydyzacji oraz kodyfikacji
Integration of Business Ethics and Professional Ethics Auditor : Dimensions of Juridisation and Codification
Source
Ekonomia i Prawo, 2011, t. 7, s. 161-171, tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1
Keyword
Etyka biznesu, Biegli rewidenci, Etyka zawodowa, Regulacje prawne
Business ethics, Authorized auditors, Professional ethics, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie integracyjnego wymiaru etyki biznesu i deontologii zawodowej w odniesieniu do usług rewizji finansowej, świadczonych przez biegłych rewidentów. Na potrzeby realizacji tego zamiaru obrano cel pomocniczy w postaci scharakteryzowania wybranych współczesnych podejść do etyki biznesu oraz do deontologii zawodowej. W artykule postawiono tezę, że integracyjny wymiar etyki biznesu i zawodu biegłego rewidenta znajduje odzwierciedlenie w procesach jurydyzacji i kodyfikacji. (fragment tekstu)

This article is about the integration issues of business ethics and professional conduct in relation to audit services rendered by auditors. Characterized in the selection of contemporary approaches to business ethics and professional ethics. The article poses the thesis that the integrative dimension of business ethics and the auditing profession is reflected in the processes of juridisation and codification. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 2. Davies N. (A.), Deontologia współczesna, [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 3. Gasparski W., Etyka biznesu - szkice do portretu [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Jackson J., Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Jedynak S. (red.), Mały słownik etyczny, Oficyna Branta, Bydgoszcz 1999.
 6. Klimczak B., Konflikt interesu, [w:] Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007.
 7. Kodeks etyki zawodowych księgowych, International Federation of Accountants, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, New York, Warszawa 2006.
 8. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, [w:] idem, Kultura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 9. Krämer H., Etyka integralna, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k. Torunia 2004.
 10. Lazari-Pawłowska I., Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] idem, Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 11. Lewicka-Strzałecka A., Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Łabieniec P., Etyka - Etyka zawodowa - Prawo (zarys problematyki), "Prokurator" 2002, nr 2.
 13. Łabieniec P., O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008
 14. Pharo P., Moralność a socjologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 15. Pogodzińska-Mizdrak E., Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta, [w:] Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 16. Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 17. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 19. Ricken F., Etyka ogólna, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.
 20. Skoczek-Spychała M., Rola etyki zawodowej i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta, [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 21. Skuczyński P., Status etyki prawniczej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 22. Solomon R. C., Etyka biznesu, [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 23. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 24. Szczepański J., Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, PWN, Warszawa 1963.
 25. Środa M., Słowo wstępne. Biznes i cnoty, [w:] J. Jackson, Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 26. Turzyński M., Wiatr M., Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 27. Wiśniewski R., Trzy typy teorii etycznych, a etyka biznesu, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 28. "Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów", uchwała nr 1426/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r.
 29. Zwoliński Z., Perspektywy etyki zawodowej, "Człowiek i Światopogląd" 1975, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu