BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyziak Tomasz
Title
Badanie oczekiwań inflacyjnych podmiotów indywidualnych na podstawie ankiet jakościowych
Individuals' Inflationary Expectations - a Qualitative Questionnaire Survey
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 4-23, tab., wykr., aneksy, przypisy
Keyword
Inflacja, Oczekiwania inflacyjne, Stopa inflacji, Badania ankietowe
Inflation, Inflation expectations, Inflation rates, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Oczekiwania inflacyjne są istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez bank centralny w prowadzonej przez niego polityce pieniężnej, zwłaszcza w reżimie bezpośredniego celu inflacyjnego. Jednym ze źródeł wiedzy na temat oczekiwań inflacyjnych są ankiety jakościowe przeprowadzane wśród podmiotów ekonomicznych. Wyniki tych ankiet mogą być następnie skwantyfikowane. Istnieją dwie podstawowe metody takiej kwantyfikacji: metoda probabilistyczna oraz metoda regresyjna. W artykule przedstawiono wyniki zastosowania dwóch wariantów metody probabilistycznej do badania oczekiwań inflacyjnych podmiotów indywidualnych w Polsce w okresie od 1992 r. do 1999 r., na podstawie ankiet przeprowadzanych przez DEMOSKOP. Ponadto, zaprezentowano założenia metody regresyjnej, która - ze względu na brak dostatecznie pełnych ankiet - nie może być obecnie wykorzystana do badania oczekiwań inflacyjnych w Polsce. Struktura odpowiedzi na pytanie ankiety DEMOSKOP-u w rozpatrywanym okresie, jak również skwantyfikowane na tej podstawie oczekiwane stopy inflacji wskazują, iż oczekiwania inflacyjne osób fizycznych są statyczne: przewidywana na najbliższe 12 miesięcy stopa wzrostu cen z reguły jest równa stopie inflacji bieżącej. Dodatkowo, w okresach zakłóceń procesu dezinflacji oczekiwania te wzrastają szybciej, niż wynikałoby to z samego wzrostu inflacji bieżącej. Taki mechanizm formułowania oczekiwań inflacyjnych podmiotów indywidualnych może mieć niekorzystne konsekwencje makroekonomiczne, m.in. sprzyjając wzrostowi presji płacowej, co z kolei może zwiększać koszt procesu dezinflacji w postaci utraty części produkcji oraz zatrudnienia. Uniemożliwia on bankowi centralnemu bezpośrednie oddziaływanie na kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych; decyzje polityki pieniężnej wpływają na oczekiwania inflacyjne jedynie pośrednio, poprzez wpływ na inflację, a zatem z opóźnieniem wynikającym z długości mechanizmu transmisji. Analiza oczekiwań inflacyjnych w różnych grupach społecznych dowodzi, iż relatywnie wyższej inflacji spodziewali się respondenci starsi, mniej wykształceni oraz należący do niższych grup dochodowych, natomiast relatywnie niższej inflacji oczekiwali respondenci młodsi, bardziej wykształceni i lepiej zarabiający, przy czym różnice między tymi skrajnymi grupami miały tendencję do zmniejszania się. Próba, w poszczególnych jej segmentach, stawała się coraz bardziej homogeniczna pod względem deklarowanych oczekiwań. Stosunkowo największy przedział zmienności oczekiwań inflacyjnych w ostatnim okresie dotyczy grup respondentów wyodrębnionych na podstawie poziomu dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. (abstrakt oryginalny)

Inflationary expectations are an important factor considered by the central bank in its choice of monetary policies, particularly under a direct inflationary target regime. Qualitative questionnaires provide a relevant source of knowledge of these expectations. The findings of the survey can subsequently be quantified. Basically, there exist two methods of quantification: the probabilistic and the regression method. The paper presents results obtained through the application of two variants of the probabilistic method to individuals´ expectations between 1992 and 1999, according to DEMOSKOP polling agency surveys. Assumptions of the regression method are also presented, although - due to the fact that the Polish questionnaires are not exhaustive enough - the method cannot be utilized to research inflationary expectations in Poland at this stage. The distribution of answers and the resulting - through quantification - expected inflation rate - imply that individuals´ inflationary expectations are static: the rate of inflation expected in the next 12 months tends to equal the current rate. Whenever the disinflation process is disturbed, inflationary expectations rise much faster than the current inflation rate. The fact that individuals´ inflationary expectations are shaped in that way can lead to unwelcome macroeconomic consequences. Among others, it increases pressure on wages, which in turn can lead to higher cost of disinflation due to loss of output and employment. The central bank is thus prevented from affecting inflationary expectations directly. Any monetary decisions impact inflationary expectations only indirectly, through their effect on inflation itself. This involves a lag resulting from the length of the transmission mechanism. When overall inflationary expectations are broken down by social group, it appears that a relatively higher inflation rate was expected by older, less educated respondents with lower incomes, whereas younger, better educated and better paid respondents expected lower inflation rates. Throughout the period in question, the gap between these two extreme groups narrowed. Within the respective segments of the sample, the rates of expected inflation tended to become more homogenous. In the recent period, the greatest range of inflationary expectations could be observed in the segment divided by per person income in the household. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu