BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opolski Krzysztof, Opolska Ewa
Title
Jakość jako pozacenowa forma strategii dyferencjacji w banku
Quality as Banks´ Non-Pricing Differentiation Strategy
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 43-47, tab., przypisy
Keyword
Wizerunek banku, Produkty bankowe, Strategia marketingowa, Promocja produktu, Jakość usług, Usługi finansowe
Bank image, Bank product, Marketing strategy, Product promotion, Quality of services, Financial services
Note
summ.
Abstract
Istotą strategii wyróżnienia (dyferencjacji) jest przekonanie klienta, że oferta danej instytucji ma takie cechy, które w zasadniczy sposób zwiększają jej wartość postrzeganą przez klienta w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku. W artykule autorzy omawiają cztery podstawowe obszary wyróżnienia poprzez strategię różnicowania, przytaczając przykłady z praktyki bankowej. Formułują tezę, że strategia dyferencjacji pomaga stworzyć bankowi quasi-monopolistyczną pozycję na danym rynku, gdyż sam klient ogranicza swój wybór jedynie do tej instytucji, która kojarzy mu się z określonymi standardami jakościowymi. Autorzy wskazują również na znaczenie jakości w ograniczaniu ryzyka związanego z zakupem oraz omawiają znaczenie wizerunku organizacji w budowaniu strategii jakości banku. Rozpatrując związek między jakością a wizerunkiem rynkowym banku, autorzy stwierdzają, że z jednej strony wizerunek jest rezultatem poziomu jakości oferowanych przez bank usług, z drugiej zaś strony jakość wszelkich działań banku powinna być zgodna z jego rynkowym wizerunkiem. (abstrakt oryginalny)

The essence of differentiation is to convince the client that the product or service offered by an organization possesses features which make it substantially better than other products available in the market. In the paper, the authors present four basic areas of differentiation, and illustrate the argument with examples from the banking practice. They hold that differentiation strategy helps a bank achieve a quasi-monopolistic position in a given market, since the client himself restricts the choice to the one organization which, in his perception, offers proper quality standards. The authors indicate the importance of quality in reducing the risk of purchase. They also address the issue of the image of a bank as an element of its strategy of quality. When analyzing the link between quality and a bank´s market image, the authors state the following: firstly, the image results form the quality of the services offered; secondly, the quality of any operation performed by the bank should conform with its image. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu