BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nojszewska Ewelina
Title
Efektywne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej i społecznej
Effective Personal Income Tax Rates as an Instrument of Economic and Social Policy Implementation
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 53-66, tab., załącznik, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Stawki podatkowe, Analiza dynamiczna, Polityka podatkowa, Polityka gospodarcza
Individual income tax, Tax rates, Dynamic analysis, Tax policy, Economic policy
Note
summ.
Abstract
Koncentrując się na samej polityce podatkowej, w artykule wyróżniono dwa jej rodzaje. Po pierwsze, znane są wielkości nominalne poszczególnych instrumentów podatkowych, a przede wszystkim wysokości stawek podatkowych, a także progów podatkowych, wielkości odliczeń i ulg. Ponieważ nominalne stawki podatkowe są wyrażone expressis verbis, reprezentują cel polityki podatkowej - wyznaczają bowiem zaplanowaną wielkość przychodów podatkowych. W przeprowadzonej analizie stanowią więc punkt odniesienia. Po drugie, Ministerstwo Finansów podaje efektywne stawki podatkowe, które - rzecz jasna - różnią się od wielkości nominalnych. Na to zróżnicowanie mają wpływ pozostałe instrumenty polityki podatkowej, np. najważniejsze z punktu widzenia przeprowadzanych badań ulgi i odpisy. Te ostatnie mają służyć realizacji konkretnych celów, np. stwarzać dogodniejsze warunki dla budownictwa mieszkaniowego lub zachęcać do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Następuje więc swego rodzaju konfrontacja celów polityki podatkowej, bowiem jedne - te ogólnogospodarcze - zawierane są w nominalnych stawkach podatkowych, a cele wybiórcze są reprezentowane przez ulgi i odliczenia. Tak więc rozbieżność między efektywnie płaconymi podatkami zamierzonymi przez ustawodawcę reprezentuje wielkość "nierealizacji" polityki podatkowej. Celem pracy jest interpretacja wielkości zróżnicowań nominalnych i efektywnych stawek podatkowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawione są nominalne i efektywne stawki podatkowe oraz ulgi i odpisy od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaprezentowana jest więc materia, stanowiąca przedmiot rozważań. Zasadnicza część - druga - poświęcona jest realizacji celów polityki podatkowej. Składa się z dwóch podrozdziałów. W pierwszym zaprezentowane są mierniki, służące do oceny realizacji tych celów w okresie krótkim, czyli dla jednego roku, oraz w okresie średnim, czyli w ciągu trzech lat. Drugi podrozdział zawiera próbę interpretacji otrzymanych wyników dla obu okresów w ujęciu statycznym i dynamicznym. W zakończeniu przedstawione są uogólnienia i podsumowanie. Do artykułu dołączony jest załącznik w postaci arkuszy Excel, zawierający otrzymane wyniki liczbowe. (abstrakt oryginalny)

The paper distinguishes two kinds of tax policy. For one thing, the nominal rates of respective tax instruments are known. That relates primarily to tax rates, but also tax bands and the amounts of tax deductions and allowances. As nominal tax rates are explicit, they represent an objective of tax policy, namely the planned volume of tax revenue. Therefore, in the analysis presented, they constitute a reference point. On the other hand, The Ministry of Finance announces effective tax rates which obviously differ from the nominal ones. The difference results from the impact of the remaining tax policy instruments, e.g. allowances and deductions (most relevant to the research presented). Allowances are designed to achieve specific goals, e.g. create better conditions for the development of housing or encourage citizens to enhance their professional qualifications. This entails a clash of tax policy goals as some of them - the general economic ones - are represented by nominal tax rates, while the selective goals are achieved through tax breaks. Thus the gap between the tax amount intended by the legislators and the amount actually paid represents the degree of failure to implement tax policy. The paper aims to interpret the differential between the nominal and effective tax rates. It comprises three parts: The first part presents the nominal and effective tax rates as well as allowances and deductions from personal income tax. Thus the subject of the subsequent considerations is introduced. The second and key part is devoted to the implementation of tax policy objectives. It comprises two sub-chapters. The first one presents the measures allowing to assess tax policy implementation in the short (up to 1 year) and medium (up to 3 years) term. The second attempts to interpret the results for both terms in a static as well as dynamic expression. The final part presents general conclusions and a summary. The paper is enclosed with Excel spreadsheets containing the numerical results obtained. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu