BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Bohdan
Title
Empiryczny model inflacji
Empirical Model of Inflation
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 9-31, tab., wykr., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Inflacja, Modelowanie makroekonomiczne gospodarki, Gospodarka otwarta, Transmisja polityki pieniężnej, Analiza mnożnikowa, Uogólniona metoda momentów, Efekt substytucyjny
Inflation, Macroeconomic modelling of economy, Open economy, Transmission of monetary policy, Multiplier analysis, Generalized method of moments (GMM), Substitution effect
Note
summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia podstawy teoretyczne, specyfikację równań, procedurę kalibracji oraz wyniki kilku eksperymentów symulacyjnych, charakteryzujących cechy kwartalnego modelu gospodarki polskiej - małego strukturalnego modelu inflacji (MSMI). Model powstał w celu wspomagania antyinflacyjnej polityki banku centralnego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, inflację traktuje się jako efekt procesów dostosowawczych, zachodzących na trzech współzależnych rynkach: pracy, produktów i szeroko rozumianego pieniądza. Ten sposób rozumienia inflacji pozwala na zidentyfikowanie trzech zasadniczych źródeł impulsów inflacyjnych: luki podażowej pojawiającej się na rynku produktów, spirali płace - ceny, mającej swoje źródło na rynku pracy, rynku funkcjonującego w warunkach konkurencji niedoskonałej oraz napięć w sektorze monetarnym (ujmowanym łącznie z rynkiem aktywów zagranicznych), na którym aktywną rolę odgrywa endogeniczny kurs walutowy. Model nie sięga do specyfiki procesu polskiej transformacji systemowej. Zasadnicze mechanizmy zawarte w modelu próbują opisać przyszły, docelowy, stan gospodarki. Rozwiązanie to, jakkolwiek dyskusyjne, uznano za lepsze od prób odwzorowywania epizodycznych, szybko dezaktualizujących się stanów gospodarki. Jeśli przewidywania kierunku przemian gospodarki polskiej są trafne, to model - wraz z postępami w transformacji - będzie coraz lepszym narzędziem analitycznym i prognostycznym. Taka metodyka modelowania procesu transformacji pozwoliła na szersze wykorzystanie doświadczeń autorów budujących modele w krajach OECD. Stosownie do powyższej antycypacyjnej metody specyfikacji równań opracowano procedurę kalibracji parametrów strukturalnych modelu. Procedura ta opiera się na idei M-estymatrów, przy czym w charakterze minimalizowanej funkcji celu wykorzystano kryterium uogólnionej metody momentów. W przeciwieństwie do klasycznych metod estymacji, kalibracja jest procesem warunkowej minimalizacji funkcji straty. Warunki poboczne zapewniają identyfikację parametrów, uzupełniając krótką i ubogą w informację próbę wiedzą, doświadczeniami i przekonaniami zarówno autora modelu MSMI, jak i autorów innych modeli. Korzystając z powyższych idei skalibrowano parametry składającego się z 20 równań (w tym 12 stochastycznych), popytowo-podażowego modelu gospodarki polskiej. Mimo iż specyfikacja równań pomijała charakterystyczne cechy procesu transformacji w Polsce, model - w większości przypadków - zadowalająco odtwarza przebieg zmiennych endogenicznych w próbie. Dodatkowo model MSMI poddano eksperymentom symulacyjnym weryfikującym reakcje wybranych zmiennych endogenicznych modelu na zmiany instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej oraz zmiany zmiennych egzogenicznych; kilka najbardziej charakterystycznych wyników przedstawiono w końcowej części tekstu. Okazało się, że w gospodarce opisanej modelem MSMI wzrost wydatków budżetowych nie jest skuteczną metodą pobudzania koniunktury. W krótkim okresie obserwujemy wzrost inflacji, a w średnim - wywoływane w taki sposób przyrosty PKB zanikają. Wzrost krótkookresowej stopy procentowej - w krótkim i średnim horyzoncie - powoduje, jak można oczekiwać, spadek inflacji i PKB, jednak pojawia się tutaj dodatkowy efekt: efekt substytucyjny. Polega on na zastępowaniu produkcji krajowej importem - po około 6 kwartałach - przeważa efekt tłumienia dochodu i obserwujemy względny wzrost popytu krajowego przy relatywnie stałym produkcie krajowym brutto. Oznacza to narastanie luki podażowej. Końcowym efektem jest więc erozja antyinflacyjnego oddziaływania podwyżki stóp procentowych przy narastającej nierównowadze zewnętrznej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the theoretical foundations, specification of equations, calibration procedures and results of several simulation experiments relating to a quarterly model of the Polish economy - the Small Structural Inflation Model (SSIM). The model was developed with a view to support the central bank in its anti-inflationary policy. According to its assumptions, inflation is an effect of adjustment processes in three interdependent markets: the labour market, the goods market and the broadly understood money market. Such interpretation of inflation allows us to identify three basic sources of inflationary impulses: the supply gap occurring in the goods market, the price-wage spiral originating in the labour market which is characterized by imperfect competition, and, finally, tensions in the money market (including the foreign asset market) which is under a major pressure of the endogenous exchange rate. The model does not embrace the specifics of the Polish transformation economy. The relationships it comprises attempt to reflect a future, target condition of the economy. This approach, admittedly disputable, has been considered superior to attempts to capture the present transient, quickly outdating states of the economy. If the forecasts for the trends in the Polish economy are accurate, the model will increasingly comply with reality, providing a better analytic and forecasting instrument as the transformation progresses. Such methodology of transformation process modeling has enabled the authors to take a better advantage of the experience of other researchers, developing similar models in the OECD countries. The development of the calibration procedures is also in line with the anticipatory method of equation specification described above. The procedure is hinged upon the concept of M-estimators, with the generalized method of moments used as the objective function. Unlike the classical estimation methods, calibration is a process of a conditional minimization of the loss function. Subordinate conditions ensure the identification of the parameters and complement the brief and fairly uninformative sample with the knowledge, experience and viewpoints of the authors of both the SSIM and other models. Based on the above concepts, parameters involving 20 equations were calibrated (including 12 stochastic equations) for the demand-supply model of the Polish economy. Although the specification of the equations disregards the features typical of the transformation stage, the model has mostly given a satisfactory picture of the behaviour of endogenous variables in the sample. Additionally, the SSIM model has been exposed to several simulation experiments which verify the reactions of selected endogenous variables of the model to changes in monetary and fiscal policy instruments, as well as changes in the exogenous variables. Some of the most telling findings are presented at the end of the paper. It appears that within the economy described by the SSIM model, an increase in government spending is not effective in boosting economic activity. In the short term, it results in increased inflation, while in the medium term the GDP increments stimulated in this way level off. An increase in the short-term interest rate - both in the short and medium run - expectedly results in a cut in both GDP and inflation, but an additional effect materializes: the substitution effect. It consists in replacing domestic production with imports. After approximately 6 months, crowding out prevails and a relative growth in domestic demand is observable under a fairly stable GDP. This entails a widening of the supply gap. Its ultimate effect is the erosion of anti-inflationary impact of the interest rate increases coupled with an increasing external imbalance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu