BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Spór orzeczniczy i doktrynalny na tle prawidłowego oznaczenia stron w rozdzielniku decyzji administracyjnej organów administracji
The Dogmatic and Judicial Discrepancies Concerning the Description of the Partie in the Distribution List Attached to the Administrative Decisions
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2012, nr 3(28), s. 88-98, przypisy
Keyword
Organy administracji, Administracja publiczna, Regulacje prawne
Administrative bodies, Public administration, Legal regulations
Abstract
Celem artykułu jest ocena oznaczania strony albo stron w rozdzielniku decyzji administracyjnych w świetle, z jednej strony, orzecznictwa sądów administracyjnych, z drugiej zaś pod kątem poglądów wyrażonych w piśmiennictwie. Przeprowadzona analiza będzie miała charakter czysto procesowy i będzie skupiać się na elemencie obligatoryjnym decyzji, jakim jest właściwe oznaczenie strony postępowania administracyjnego w świetle art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. (fragment tekstu)

The goal of this article is the evaluation of description of parties or party to an administrative decision in a distribution list in the light of the jurisprudence of administrative courts and views expressed in the legal scholarship. The analysis are purely procedural and focused on the obligatory element of a decision, being the appropriate description of parties to administrative proceedings, as required by Article 107 of the Code of Administrative Procedure. So defined subject matter has been analysed in the past, however the discussion in the legal writings was not extensive even though the topic deserves more attention due to its practical relevance. The significance of the problem has been proved recently by the rulings of the Regional Administrative Court in Warsaw delivered in reply to complaints challenging the decisions of the Supreme Sanitary Inspector concerning the quasidrugs ("dopalacze"). These rulings were critically discussed even in the popular press. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A. Gąsior, [w:] Skutki prawne wskazania adresata decyzji administracyjnej w tzw. rozdzielniku, Casus 2011, s. 56-61.
 2. E. Siedlecka, Sąd dopiekł dopalaczom, ale prawu dał popalić, Gazeta Wyborcza z dnia 13 marca 2012 r.
 3. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 4. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009.
 5. R. Kędziora, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010.
 6. B. Adamiak, Zagadnienia decyzji nie istniejących w postępowaniu administracyjnym, AUWr 1990, 158.
 7. B. Moraczewski [w:] A. Mudrecki (red.), Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008.
 8. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Toruń 2001.
 9. P. Przybysz, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz do art. 107 k.p.a., Lexpolonica.
 10. J. Borkowski [w:] R. Hausner, A. Wróbel, Z Niewiadomski, System prawa administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010.
 11. G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, LEX 2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu