BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Opcje realne w praktyce biznesowej
Real Options in Business Practice
Source
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 59-90, tab.,bibliogr.28 poz.
Organization and Management
Keyword
Projekty inwestycyjne, Opcje realne
Investment project, Real options
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena skali oraz zakresu wykorzystania metodyki opcji realnych w praktyce gospodarczej. Zamierzenia autorów zostaną zrealizowane przez sformalizowane i uniwersalne zestawienie studiów przypadków opisanych w literaturze przedmiotu. Celem opracowania jest umożliwienie łatwego, szybkiego i przede wszystkim niskokosztowego dostępu dla decydentów i analityków finansowych do przykładów zastosowania opcji realnych w praktyce inwestycyjnej (ROV - Real Option Valuation). Adresaci artykułu mogą znaleźć w przytoczonych przykładach inspirację do wykorzystania opcji realnych w swojej praktyce biznesowej. Duża liczba przedsiębiorstw zawartych w zestawieniu, a także różnorodność sektorów gospodarki, w których działają, pozwala na sformułowanie wniosku o szerokich możliwościach aplikacyjnych koncepcji ROV, także w polskich realiach gospodarczych, a tym samym szerokim zakresie podmiotów potencjalnie zainteresowanych możliwościami wykorzystania opcji realnych w ich praktyce biznesowej.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is to assess the scale of practical usage of real options' methodology in business environment. The intentions of the authors are achieved through formal and universal juxtaposition of the case studies described in the literature. The aim of this paper is to enable easy, fast and above all low-cost access for decision-makers and financial analysts to the examples of the real options' application, which can become an inspiration for implementation in their business practice. The multitude of companies included in the report, as well as a variety of economic sectors in which they operate allows to draw conclusions about the broad application possibilities for ROV concept(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S., Wykorzystanie opcji realnych w wycenie projektów inwestycyjnych na przykładzie przemysłu farmaceutycznego, [w:] Bernaś B., Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007
 2. Block S., Are "real options" actually used in the real world?, "The Engineering Economist" 2007, No. 52 (3).
 3. Brigham E. F., Daves P. R., Intermediate Financial Management, Thomson South-Western, 2007.
 4. Busby J. S., Pitts C. G.C., Real options in practice: an exploratory survey of how finance officers deal with flexibility in capital appraisal, "Management Accounting Research" 1997, No. 8.
 5. De Neufville R., Real options: dealing with uncertainty in systems planning and design, "Integrated Assessment" 2003, No. 4 (1).
 6. De Treville S., Trigeorgis L., It may be cheaper to manufacture at home, "Harvard Business Review" 2010, No. 88 (10).
 7. Dom Maklerski Banku BPS S.A., Pharmena - opcja na biotechnologiczną gwiazdę, 2012.
 8. Faulkner T. W., Applying 'options thinking' to R&D valuation, "Research Technology Management" 1996, No. 39 (3).
 9. Graham J. R., Harvey C. R., The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field, "Journal of Financial Economics" 2001, No. 61.
 10. Hartmann M., Hassan A., Application of real options analysis for pharmaceutical R&D project valuation - Empirical results from a survey, "Research Policy" 2006, No. 35.
 11. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Jajuga T., Wpływ decyzji inwestycyjnych i finansowych na elastyczność strategiczną przedsiębiorstwa, [w:] Biernaś B., Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 13. Krychowski Ch., Quélin B. V., Real options and strategic investment decisions: Can they be of use to scholars?, "Academy of Management Perspectives" 2010, No. 24.
 14. Mielcarz P., Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo-rozwojowych w Polsce (wyniki badań), [w:] Dudycz T., Tomaszewicz Ł. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 15. Mintz S. L., Getting real, "CFO Magazine", November 1999.
 16. Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 17. Panayi S., Trigeorgis L., Multi-stage real options: the case of information technology infrastructure and international bank expansion, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, No. 38.
 18. Philippe H., Corporate Governance: A new limit to real options valuation?, "Journal of Management and Governance" 2005, No. 9.
 19. Rigby D. K., Management tools 2001 - global results, Bain & Company, Boston 2001.
 20. Rogowski W., Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 21. Ryan P. A., Ryan G. P., Capital Budgeting Practices of the Fortune 1000: How have things changed?, "Journal of Business and Management" 2002, No. 8 (4).
 22. Skwara M., Opcje rzeczowe - nowe spojrzenie na wycenę, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena zarządzanie wartościa firmy, Poltext, Warszawa 2004.
 23. Smit H. T.J., Trigeorgis L., Strategic investment. Real options and games, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2004.
 24. Triantis A., Borison A., Real options: state of practice, "Journal of Applied Corporate Finance" 2001, No. 14.
 25. Trigeorgis L., Real options: an overview, [in:] Schwartz E. S., Trigeorgis L. (eds.), Real options and investment under uncertainty: classical readings and recent contributions, MIT Press 2001.
 26. Wiśniewski T., Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Rozprawy i studia, t. 683, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 27. Wiśniewski T., Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie efektywności inwestycji, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 28. Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu