BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Metoda servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych
Servqual Method as a Tool For Measuring the Quality of Services Offered in Agrotourism Farms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 278-288, rys., tab.
Issue title
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Keyword
Metoda SERVQUAL, Agroturystyka, Usługi, Jakość
SERVQUAL method, Agrotourism, Services, Quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przybliżono istotę jakości, sposoby pomiaru jakości usług turystycznych oraz ocenę jakości usług oferowanych w badanych gospodarstwach agroturystycznych położonych na terenie województwa podlaskiego. W opra-cowaniu wykorzystano źródła pierwotne i literaturę przedmiotu(fragment tekstu)

The article brought closer the essence of quality, methods of measuring the quality of tourist services and the results of measuring the quality of services provided in the agrotourism farms located in rural communities of Podlaskie province. The Servqual method was used for evaluation where one could calculate the difference between the perception of the service, and its desired level. The analysis shows that of the expectations on the quality of tourist services in the agrotourism facilities have been met. Positive gaps were recorded in seventeen out of twenty-six services provided in rural tour-ism accommodation(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Panasiuk, Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych,
 2. A. Panasiuk, Jakość usług turystycznych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 12.
 3. J.M. Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill Book Comp. Inc., New York-Toronto-London 1962, s. 1-2.
 4. R.L. Flood, Beyond TQM, John Wiley & Sons, Chichester 1993, s. 42.
 5. Servqual i oceny jakości usług turystycznych:
 6. V.A. Zeithaml, A. Parasuraman, L.L. Berry, A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing", 1985, nr 49, s. 45;
 7. E. Głowacka, Servqual - metoda oceny subiektywnych odczuć użytkowników w zakresie jakości obsługi biblioteczno-informacyjnej, Zeszyt Naukowy nr 4/2000, s. 335-339;
 8. E. Głowacka, Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000, s. 188;
 9. S. Borkowski, T. Corejowa, Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006, s. 92;
 10. A. Panasiuk i inni, Analiza i ocena kształtowania jakości usług w oddziale regionalnym biura podróży w Szczecinie,
 11. Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 194-202;
 12. W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006
 13. V.A. Zeithaml, A. Parasuraman, L.L. Berry, Delivering Quality Service, The Free Press, New York 1990, s. 19
 14. S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 100
 15. R. Karaszewski, Servqual - metoda badania jakości świadczonych usług, "Problemy Ja-kości" 2001, nr 5, s. 9.
 16. E. Wszendybył, S. Borkowski, Servqual the Method of Figures, Analysis in a Research of Service Quality,
 17. VII Medzinarodne vedecke symposium. Kvalita a spol'ahlivost strojov. Spievodna akcia Medzinarodneho strojarskeho vel'trhu 2002 v Nitre, Nitra 2002, s. 65-67.
 18. K. Karbowiak, Metoda Servqual - narzędzie do pomiaru jakości usług w agroturystyce,
 19. Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 478-491
 20. J. Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 717, Kraków 2006, s. 26
 21. R. Karaszewski, TQM - teoria i praktyka, Wydaw. TNOiK, Toruń 2001, s. 201
 22. M. Klimczyk-Bryk, Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług,
 23. X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Krynica 24-26 września 1996, s. 73-79.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu