BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzwspólnotowym
Competitive Position of the Main Producers and Exporters of Animal Origin Products in the Intra-EU Trade
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 333-349, tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Produkcja zwierzęca, Handel międzynarodowy, Handel zagraniczny, Konkurencja rynkowa, Teoria konkurencji, Konkurencyjność rynkowa, Przewaga konkurencyjna, Eksport, Import
Animal production, International trade, Foreign trade, Market competition, Competition theory, Market competitiveness, Competitive advantage, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu było zidentyfikowanie pozycji konkurencyjnej największych producentów i eksporterów artykułów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzwspólnotowym w 2004 i 2011 roku. Badaniem objęto takie grupy produktów, jak: zwierzęta żywe, mięso i podroby, przetwory mięsne oraz produkty mleczarskie. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem celowo dobranego zestawu ilościowych wskaźników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post oraz wskaźnika terms of trade z grupy kosztowo-cenowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Ponadto, oszacowano udziały badanych krajów w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz względną intensywność eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego w poszczególnych państwach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the competitive position of the main producers and exporters of animal origin products in the intra-EU trade in 2004 and 2011. The analysis covered such product groups as live animals, meat and edible meat offal, preparations of meat and dairy products. The competitiveness was assessed with the use of a selected set of quantitative measures of international competitive position, as well as terms of trade indicator which is one of the cost-price measures of international competitive position. Moreover, some shares of analysed countries in the intra-EU trade, as well as relative export intensity of animal origin products in these countries were estimated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2012, European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2012.
 2. Anderson K., China's Economic Growth, Changing Comparative Advantages and Agricultural Trade, "Review of Marketing and Agricultural Economics" 1990, vol. 58, No. 1.
 3. Balassa B., Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, "The Manchester School of Economic and Social Studies" 1965, vol. 33, No. 2.
 4. Banterle A., Competitiveness and Agri-Food Trade: An Empirical Analysis in the European Union, Paper presented at the 11th Congress of the European Association of Agricultural Economists, Copenhagen 2005.
 5. Banterle A., Carraresi L., Competitive performance analysis and European Union trade: The case of the prepared swine meat sector, "Acta Agriculturae Scandinavica: Section C - Food Economics" 2007, vol. 4, No. 3.
 6. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 7. Bojnec S., Trade and Revealed Comparative Advantage Measures. Regional and Central and East European Agricultural Trade, "Eastern European Economics" 2001, vol. 39, No. 1.
 8. ComExt-Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/, [05.09.2013].
 9. Czajkowski Z., Gomułka M., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: metodologie pomiaru, [w:] Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J. (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 10. Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomics, McGraw-Hill Book Co., New York 1984.
 11. Fagerberg J., Technology and Competitiveness, "Oxford Review of Economic Policy" 1996, vol. 12, No. 3.
 12. Frohberg K., Konkurencyjność polskiego rolnictwa, [w:] Majewski E., Dalton G. (red.), Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, Warszawa 2000.
 13. Frohberg K., Hartmann M., Comparing Measures of Competitiveness, Discussion Paper, No. 2, IAMO, Halle 1997.
 14. Grubel H. G., Lloyd P. J., The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "Economic Record" 1971, vol. 47, No. 4.
 15. Grubel H. G., Lloyd P. J., Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Wiley, New York 1975.
 16. Hughes K., Introduction: internationalisation, integration and European competitiveness, [w:] Hughes K. (red.), European competitiveness, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 17. Jagiełło M., Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia i materiały, nr 80, IKCHZ, Warszawa 2003.
 18. Kowalski A., Integracja - korzyści i zagrożenia dla polskiej gospodarki żywnościowej, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2003, nr 4(142).
 19. Leishman D., Menkhaus D. J., Whipple G. D., Revealed Comparative Advantage and the Measurement of International Competitiveness for Agricultural Commodities: An Empirical Analysis of Wool Exporters, Paper presented at Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, Fargo, Abstract in "Journal of Agricultural and Resource Economics" 1999, vol. 24, No. 2.
 20. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, [w:] Lubiński M., Smuga T. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Raporty - Studia nad konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 21. Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Raporty - Studia nad konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995. Mosoma K., Agricultural Competitiveness and Supply Chain Integration: South Africa, Argentina and Australia, "Agrekon" 2004, vol. 43, No. 1, s. 132-144, available at AgEcon Search: http://purl.umn.edu/9471.
 22. Mutsune T., The State of U.S. International Competitiveness: A Study of the Impact of Trade Performance Indicators, "Advances of Competitiveness Research" 2008, vol. 16, No. 1.
 23. Pawlak K., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013.
 24. Pawlak K., Poczta W., Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
 25. Pawlak K., Poczta W., Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa 2011.
 26. Peterson J., Export shares and revealed comparative advantage. A study of international travel, "Applied Economics" 1988, vol. 20, No. 3.
 27. Poczta W., Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne), Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe Zeszyt 247, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1994.
 28. Rusali M., Gavrilescu C., Competitive Advantages and Disadvantages in Romania's Agri-Food Trade - Trends and Challenges, Paper presented at the 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent 2008.
 29. Rytko A., Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako studium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 30. Seremak-Bulge J., Polskie mleczarstwo po akcesji do UE, "Wspólnoty Europejskie" nr 7(152).
 31. Stępień S., Koszty produkcji i ceny żywca wieprzowego jako instrument przewagi konkurencyjnej, [w:] Urban S. (red.), Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1070, Tom 2, Wrocław 2005.
 32. Szajner P., Handel zagraniczny produktami mleczarskimi, "Przemysł Spożywczy" nr 3.
 33. Szajner P., Handel zagraniczny produktami mleczarskimi w 2005 r, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 10.
 34. Traill B., da Silva J. G., Measuring International Competitiveness: the Case of the European Food Industry, "International Business Review" 1996, vol. 5, No. 2.
 35. Vollrath T. L., Competitiveness and Protection in World Agriculture, "Agriculture Information Bulletin" No. 567, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, Washington DC 1989.
 36. Vollrath T. L., Vo D. H., Investigating the Nature of World Agricultural Competitiveness, "Technical Bulletin" No. 1754, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, Washington D.C 1989.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu