BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Postawy kierowników wobec Innowacji w organizacjach Administracji publicznej
Managers' attitudes to innovation In public administration organizations
Source
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 131-148, tab., bibliogr.10 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie, Wartości w biznesie, Osobowość kierownika
Management, Values ​​in business, Manager personality
Note
summ., streszcz.
Abstract
W publikacji autor podjął próbę przedstawienia głównych tendencji w kreowaniu celów współczesnych organizacji. Jedną z nich jest współtworzenie wartości przez organizację i jej klientów. Realizacja takiego celu wymaga zmiany dominującej logiki zarządzania i ukierunkowania jej na systemowe tworzenie środowiska doświadczeń, sprzyjającego wzajemnym interakcjom. Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: "Czy postawy kierowników organizacji administracji publicznej odpowiadają wymaganiom współtworzenia wartości poprzez innowacje?" oraz weryfikacja tezy, że organizacje te znajdują się na różnych etapach dochodzenia do rozwiązań modelowych w zakresie kształtowania środowiska doświadczeń, pozwalającego włączyć klientów do współtworzenia wartości przez innowacje. Aby odpowiedzieć na to pytanie i zweryfikować postawioną tezę, autor wykorzystał wyniki badań empirycznych, które były przeprowadzone przez The Gallup Organization w 4063 organizacjach administracji publicznej, funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Analiza statystyczno-porównawcza tych wyników potwierdziła przyjętą tezę.(abstrakt oryginalny)

In this publication the author took up attempt introducing main tendencies in creation aims of contemporary organizations. One of them is co-creation value by organization and its clients. Realization this aim demands change of the predominant management logistics and directing its on systematic creation the environment of experiences favourable to interactions. The aim of this publication is attempt answer on question: are managers' attitudes in public administration organizations suitable to requirements of co-creation value through innovations? The second aim is verification of the thesis that these organizations are situated on different stages of reaching model solutions process in the range of forming the environment of the experiences allowing to join clients to co-creation value through innovations. In order to answer on this question and verify this thesis the author used the results of empirical researches which were carried out by The Gallup Organization in 4063 public administration organizations functioning in the Member States of the European Union. Statistical-comparison analysis of these results confirmed mentioned thesis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baruk J., Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.
 2. Baruk J., Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, "Marketing i Rynek" 2009, nr 3.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2006.
 4. Gustafsson A., Kristensson P., Witell L., Customer co-creation in service innovation: a matter of communication?, "Journal of Service Management" 2012, No. 3.
 5. Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration, Flash Eurobarometer 305 - The Gallup Organization, January 2011.
 6. Lee S. M., Olson D. L., Trimi S., Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co- -creation for organizational values, "Management Decision" 2012.
 7. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 8. Prahalad C. K., Krishnan M. S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 9. Task Force Meeting on Oslo Manual Revision, Eurostat, Luxembourg, 24 November 2004, Item 3, Chapter 3.
 10. Task Force Meeting on Oslo Manual Revision, Eurostat, Luxembourg, 24 November 2004, Item 3, Chapter 3.
 11. Vigoda-Gadot E., Shoham A., Schwabsky N., Ruvio A., Public sector innovation for Europe: a multinational eight-country exploration of citizens' perspectives, "Public Administration" 2008, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu