BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzepka Adam
Title
Formy finansowego wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską
Source
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 1, s. 54-73, rys.
Keyword
Wsparcie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Instrumenty finansowe, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój regionalny, Kredyt bankowy, Poręczenie kredytowe
Financial support, Small business, Poland's economic integration with the EU, Financial instruments, Entrepreneurship development, Regional development, Bank credit, Loan guarantee
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Jednym z najważniejszych źródeł dotychczasowych sukcesów polskiej transformacji jest dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Problematyka pomocy publicznej dla MŚP jest w Polsce stosunkowo nowa. Wiele czynników przemawia za tym, aby polityka rządu wobec MŚP stała się priorytetową. W okresie transformacji gospodarki przedsiębiorstwa te odgrywają nader ważną rolę, ponieważ ze względu na swoje specyficzne cechy stanowią czynnik sprzyjający poprawie konkurencyjności produkcji oraz utrwaleniu dynamiki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości zmienił strukturę polskiej gospodarki. Obecnie już około 60% PKB wytwarzanego przez polskie przedsiębiorstwa pochodzi z MŚP, a ponadto połowa osób zatrudnionych w gospodarce narodowej pracuje w tym sektorze. Niepokojące jest jednak, że dynamiczny wzrost sektora MŚP może ulec zahamowaniu z chwilą wejścia w struktury jednolitego rynku europejskiego. A to z kolei może doprowadzić do regresu krajowej gospodarki. W przypadku polskich MŚP dostosowanie do wymogów unijnych może być trudne, gdyż sektor ten znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju, a przeciętna polska firma jest narażona na wiele niebezpieczeństw, m.in. ze względu na mały kapitał własny. Mając na uwadze te zagrożenia, uznaje się potrzebę wspierania rozwoju mniejszych przedsiębiorstw ze względu na korzyści wynikające z ich funkcjonowania w gospodarce narodowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Marek M., Polityka rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw, w: Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. T. Kołodziej, Warszawa 1999.
 2. Żukrowska K., Zmiany w przedsiębiorstwie a transformacja systemowa i integracja z UE, w: Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. T. Kołodziej, Warszawa 1999.
 3. Podstawowe dane statystyczne o działalności gospodarczej jednostek małych o liczbie pracujących do 5 osób, GUS, Warszawa 1994.
 4. Materiały reklamowe Centrum Informacji Europejskiej.
 5. Polskie przedsiębiorstwa przed integracją z Unią Europejską, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 1999.
 6. Materiały z konferencji: "Przedsiębiorstwo 2001 - szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej", Kujawsko-Pomorskie Centrum Euro Info, Toruń, 28 styczeń 2000.
 7. ABC Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1997.
 8. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 1999.
 9. Ministerstwo Gospodarki: "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku", dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 maja 1999.
 10. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. T. Domański, J.S. Henley, WN PWN, Warszawa-Łódź 1996.
 11. Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999.
 12. Węcławski J., Venture Capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Warszawa 1997.
 13. Dzierżanowski W., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1895-9970
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu