BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Stanisława (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Programy praca - życie : czy to się opłaca organizacjom?
Work -life programmes : are they profitable f or organizations?
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 11-28, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Keyword
Wydajność pracy, Koszty pracy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Równowaga praca-życie
Labour efficiency, Labour costs, Company image, Work-Life Balance (WLB)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca skala zakłóceń równowagi między pracą i życiem (work-life balance - WLB) przynosi szereg negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych pracownikom i ich rodzinom, organizacjom i państwu. Zachodzi zatem potrzeba przeciwdziałania im. Szczególnie dużą rolę mogą w tym odegrać organizacje, o ile będzie to dla nich opłacalne. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przeciwdziałanie zaburzeniom WLB jest dla nich opłacalne. Odpowiedzi opartej na wynikach badań empirycznych. Troska o WLB stanowi integralny element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ważny jest więc dobór takiego modelu ZZL, który sprzyja działaniom na rzecz WLB. Artykuł przedstawia rekomendacje w tej materii. (abstrakt autora)

Growing scale of disruptions in work- life balance (work- life balance; WLB) brings several negative social and economic results to employees, their families, organizations and the government. Hence the urgent need to counteract them. Organizations may play here an especially big part, if only they will find it profitable. The aim of this article is an attempt to answer the question whether such counteraction against disruptions in WLB is profitable for organizations. The answer, of course, based on results of empirical research. Such concerns associated with WLB constitute an integral element of Human Resource Management (HRM). Therefore the choice of proper HRM model, promoting actions in favor of WLB is of utmost importance. The article presents recommendations relating thereto.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bloom N., Kretschmer T., van Reenen J., Work-Life Balance, Management Practices and Productivity, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London 2006, www.agf.org.uk
  2. Borkowska S. (red.), Programy praca - życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2003.
  3. Borkowska S. (red.), Creating Innovation in the Organization: The Role of Human Resource Management, IPiSS, Warszawa 2010.
  4. Borkowska S. (red.), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa 2011.
  5. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Work-Life Balance - Solving the Dilemma, Dublin 2007.
  6. Guest D.E., Michie J., Conway N., Sheehan M., Human Resource Management and Corporate Performance in the UK, "British Journal of Industrial Relations" 2003, nr 41.
  7. Jung B., Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia?, Debata nad czasem wolnym z lat siedemdziesiątych XX wieku, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 2.
  8. Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S., Purcell J., HR Policy and Performance: An Occupational Analysis, II HRM Study Group Working, "Papers in Human Resource Management" 2004.
  9. Nonaka I., A Dynamic of Organizational Knowledge Creation, "Organization Science" 1994, nr 5 (1).
  10. Wood S., de Menzes L.H., Family-Friendly, Equal-Opportunity and High- Involvement Management in Britain, [in:] P. Boxall, J. Purcell, P. Wright (eds.), The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford University Press, New York 2008.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu