BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie oświaty a własny potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego
Financing of Education Vs. The Self Income Potential Of Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 5-14, Tab., bibliogr. poz. 3
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Edukacja, Finansowanie szkolnictwa, Szkolnictwo państwowe
Local government units, Education, Financing of education, State education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (jst) obowiązujące od 2004 roku po wejściu w życie Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku wiążą się ze zwiększeniem udziału jst w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Dało to podstawy do zwiększenia samodzielności finansowej jst i znacznego uzależnienia ich kondycji finansowej od poziomu koniunktury w gospodarce. Celem artykułu jest ukazanie wpływu zmian w systemie dochodów samorządowych na zakres finansowania zadań oświatowo- -wychowawczych. Do analizy tych zależności wykorzystano kategorię własnego potencjału dochodowego. Analizie poddano poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego, zwracając uwagę przede wszystkim na gminy województwa zachodniopomorskiego. (fragment tekstu)

The article presents the role of income potential in financing of educational tasks by self-govemment units. The main view is concentrated on analysis of differences in level of self income potential between local govemment units. It influences on financial power in financing of educational expenses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jeżowski A.: Niektóre wyniki finansowe placówek oświatowych oraz zarobki nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w roku 2003. Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2004
  2. Finansowanie zadań oświatowych w latach 2000-2005 w poszczególnych typach jednostek samorządu terytorialnego. Związek Miast Polskich, Poznań 2006
  3. Budżet państwa i samorządów, decentralizacja - oświata. Red. Lubińska T., Difin, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu