BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Trojanowska Kamila (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Znaczenie kapitału pracującego w zarządzaniu płynnością finansową gminy
The Importance of Working Capital in Management of Borough's Liquidity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 37-49, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Samorząd terytorialny
Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istota kapitału pracującego uwidacznia się już na początku rozważań o finansach podmiotów gospodarczych, gdy definiuje się cel zarządzania finansami. Powszechnie cele działalności przedsiębiorstwa określa się w dwóch płaszczyznach: w horyzoncie długoterminowym i krótkoterminowym. W długim okresie celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizowanie jego wartości rynkowej, w tym majątku właścicieli. W krótkim horyzoncie zarządzania najważniejszym celem działalności przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności płatniczej, czyli zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań.(fragment tekstu)

Flexibility of conditions in which boroughs function has had its influence on the choice of finance management methods, especially the Hąuidity management methods. Net working capital is a synthetic economic category allowing to assess the liąuidity level. There are three possible states of working capital: positive, negative and zero. The positive working capital encourages to keep liąuidity under control. Empirical research on working capital in four boroughs of the country Wałcz district has clearly indicated its positive state and a good liąuidity level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001
  3. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
  4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
  5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytoriałnego. Minicipium, Warszawa 2004
  6. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
  7. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006
  8. DzU 2006, nr 142, poz. 1020
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu