BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmigla Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej w 2009 roku
About the Diversity of Milk Farms in the Regions of the European Union in the Year 2009
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 375-386, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Mleko, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Metoda Warda, Analiza skupień, Mleczarstwo
Milk production, Milk, Farm Accountancy Data Network (FADN), Ward method, Cluster analysis, Dairy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem rozważań było określenie podobieństw i różnic między gospodarstwami mlecznymi z poszczególnych regionów Unii Europejskiej w 2009 r. Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych w regionach określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda na podstawie danych FADN. Analizie poddano siłę ekonomiczną gospodarstw ESU, powierzchnię wykorzystywanych gruntów ornych, ilość krów mlecznych oraz średnią roczną mleczność krów. Na tej podstawie dokonano typologii regionów UE. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano pięć jednorodnych skupień regionów. Dokonano porównania wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w poszczególnych grupach regionów celem określenia podobieństw i różnic między skupieniami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the considerations was to identify similarities and differences between dairy farms from different regions of the European Union in 2009. The diversity of dairy farms in the regions of European Union was determined by agglomeration's cluster analysis using Ward's method. The research was based on FADN data. It analyzed the economic size of farms (ESU classification), total utilised agricultural area, the number of dairy cows and the average annual milk yield. On this basis the typology of EU regions has been made. As a result of clustering five homogeneous cluster regions has been obtained. A comparison of production and economic indicators in each group of regions has been also made to determine the similarities and differences between the clusters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z, Rachunkowość rolnicza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  2. Grontkowska A., Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2012, Seria G, T. 99, z. 1.
  3. Matuszczak A., Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 - próba określenia czynników prowzrostowych, [w] Pająk K., Różanski T. (red.), Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, Wyd. Poli Druk Poznań, Piła 2012.
  4. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  5. Parzonko A., Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2010, Seria G, t. 97, z. 4.
  6. Poczta W., Sadowski A., Średzińska J., Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2008, Seria G, t. 95, z. 1.
  7. Sass R., Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2007, Seria G, T. 93, z.2.
  8. http://w-modr.pl/index.php?id=345, [27.08.2013].
  9. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm, [30.08.2013].
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu