BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska)
Title
Informatyczne wspomaganie działań logistycznych w obszarze zarządzania zapasami w polskich przedsiębiorstwach
Information Support of Logistic Activities in the Area of Inventory Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 701-710, tab., bibliogr.7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Logistyka, Przedsiębiorstwo
Logistics, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Zapasy pełnią w przedsiębiorstwie wiele funkcji, przede wszystkim zapewniają ciągłość procesów produkcji i sprzedaży. Stan zapasów i obrót nimi uznaje się za podstawowe czynniki umożliwiające zarządzanie łańcuchem dostaw1. Posiadanie określonego poziomu zapasu gwarantuje realizację produkcji bądź sprzedaży, wskaźnik obrotu zapasami z kolei wskazuje na potrzeby związane z uzupełnianiem stanu zapasów. Dlatego też w celu osiągnięcia swoich celów przedsiębiorstwa tworzą politykę uzupełniania zapasów, która pozwala na zaspokojenie popytu na rynku przy możliwie najmniejszych kosztach. Przedsiębiorstwo, chcąc osiągać swoje cele, często współpracuje z innymi podmiotami w ramach łańcucha dostaw. Tym samym staje się jego ogniwem, a celami nadrzędnymi stają się cele całego łańcucha. Osiągnięcie celów łańcucha dostaw determinowane jest zatem współpracą między jego partnerami, możliwą dzięki wymianie informacji. Podstawą skuteczności działania łańcucha dostaw jest dzielenie się informacją i koordynacja w zakresie zarządzania zapasami, które stają się możliwe dzięki technologiom informatycznym.(fragment tekstu)

Inventories fulfill several functions in the enterprise, but above all ensure the continuity of the processes of production and sales. The company collaborates often with other entities within the supply chain to achieve its goals. The basis for the effective supply chain are information sharing and coordination in the area of inventory management which become possible thanks to information technologies. The evaluation of use of information technology supporting logistics operations in the area of inventory management in the various provinces in Poland in 2009-2010 was presented in the article. The multidimensional data analysis was used to this evaluation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dass M., Fox G.L., A holistic network model for supply chain analysis, "International Journal of Production Economics" 2011, nr 131.
  2. Kiełtyka L., Jędrzejczyk W., Kucęba R., Informacja i wiedza jako zasoby organizacji gospodarczych, w: Kiełtyka L. (red.), Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2010.
  3. Nowicki A., Turek T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  4. Pedroso M.C., Nakano D., Knowledge and information flows in supply chains, A study on pharmaceutical companies, "International Journal of Production Economics" 2009, nr 122.
  5. Pereira J.V., The new supply chain's frontier, Information management, "International Journal of Information Management" 2009, nr 29.
  6. Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, red. M. Ciesielski, J. Długosz, Warszawa 2010.
  7. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu