BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierańczyk Wiesława (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Kobyłecka Marta (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Kordowska Agata (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Title
Statystyczny obraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce według typologii OECD
Statistical View of Bygdoszcz-Toruń Metropolitan Area Compared to Other Metropolitan Areas in Poland by OECD Typology
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 159-175, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Obszary wiejskie, Urbanizacja
Metropolitan area, Rural areas, Urbanisation
Note
streszcz., summ.
Country
Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
Bydgoszcz-Torun metropolitan area
Abstract
W artykule poruszono kwestie delimitacji i zróżnicowania obszarów metropolitalnych w zakresie zagadnień demograficzno-społecznych i ekonomicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Podstawę analiz stanowiły wybrane, ujęte w statystyce publicznej obszary metropolitalne w 2010 r. Do oceny ich wewnętrznego zróżnicowania posłużono się typologią OECD, która pozwoliła w ujęciu jednostek funkcjonalnych ukazać skalę procesów suburbanizacji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is present delimitation and diversity of metropolitan areas in Poland in the field of demographic, social and economic issues, with particular emphasis on the Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area. To assess internal diversity of metropolitan area in Poland there was used OECD typology - its allow in terms of functional units show the scale of suburbanization processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielewski J. (1995), Studium możliwości rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy.
 2. Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Wojewódzki, Warszawa.
 3. Dziewoński K. (1971), Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, [w:] Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, "Prace Geograficzne", 87, IG PAN, PWN, Warszawa, 9-110.
 4. ESPON (2004), ESPON Project 1.1.1. Potentials for polycentric development. Potentials for polycentric development in Europe, NORDREGIO, Sztokholm, http://www.espon.lu/online/documentation/projects/thematic/ Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E. (1998), Funkcje metropolitarne Warszawy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 5. Gocał T., Rakowski W. (1991), Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.
 6. Gorzelak G., Smętkowski M. (2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Grabiński T., Sokołowski A. (1984), Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, ZN AE w Krakowie, 181, 63-79.
 8. Grzeszczak J. (1999), Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, "Prace Geograficzne", 173, IGiPZ PAN, Continuo, Wrocław.
 9. Heffner K. (2011), Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachodniej, Opole, http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Funkcje%20metropolitalne%20stolic%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Zachodniej.pdf.
 10. Jałowiecki B. (1999), Metropolie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.
 11. Jałowiecki B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Jałowiecki B., Szczepański M. S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Jewtuchowicz A. (2004), Procesy metropolizacji a perspektywy rozwoju przestrzeni europejskiej, [w:] Szołek K., Zakrzewska-Półtorak A. (red.), Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, "Biblioteka Regionalistyki", 4, 51-59.
 14. Kołodziejski J. (2001), Kształtowanie ładu przestrzennego metropolii w procesie równoważenia rozwoju polskiej przestrzeni. Od ładu przestrzennego do ładu zintegrowanego, [w:] Kołodziejski J., Parseka T., Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, "Biuletyn KPZK PAN", 193, KPZK PAN, Warszawa.
 15. Korcelli P. (1976), Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i perspektywy badawcze, "Przegląd Geograficzny", 48.
 16. Korcelli P. (1981), Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] K. Dziewoński, P. Koreclli (red.) Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, "Prace Geograficzne", 140, IGiPZ PAN, Warszawa, 189-212.
 17. Korcelli P., Potrykowska, A., Bodzak D. (1981), Układ przestrzenny i współzależności ośrodków dojazdów do pracy, [w:]: Dziewoński, K., Korcelli. P., Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, "Prace Geograficzne", 140, IGiPZ PAN, Warszawa, 213-233.
 18. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR, 2010, Warszawa.
 19. Kuciński K. (1990), Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 20. Maik W. (1976), Założenia i zastosowanie koncepcji zespołów osadniczych, "Przegląd Geograficzny", 48(2), 235-251.
 21. Maik W. (2010), Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny jako czynnik rozwoju i integracji województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 65-73.
 22. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, Warszawa.
 23. Rykiel Z. (1985), Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Smętkowski M. (2007), Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie, [w:] Grzelak G., Tucholska A. (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa.
 25. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2008), Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce), Raport Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 26. Swianiewicz P., Klimska U., (2005), Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, "Prace i Studia Geograficzne", 35, 45-70.
 27. Śleszyński P. (2012), Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 28. Trafas K., Zborowski A. (2003), Krakowski Obszar Metropolitalny - metropolitalne funkcje Krakowa, Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego, Kraków.
 29. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 30. Zborowski A. (2002), Commuting in southern Poland in the period of system transformations, "Biuletyn Geograficzny", 1, 133-146.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu