BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fornalczyk Anna (Politechnika Łódzka)
Title
Monopol w zarządzaniu mieniem komunalnym
Monopoly in Communal Property Management
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 117-134, bibliogr. 30 poz.
Organization and Management
Keyword
Monopol, Gospodarka komunalna, Usługi użyteczności publicznej
Monopoly, Public utilities, Public utility services
Abstract
Przedmiotem artykułu jest prezentacja przyczyn i skutków monopolizacji gospodarki komunalnej zarządzanej przez gminy. Kryzys gospodarczy wzmocnił monopolistyczne tendencje w zarządzaniu świadczeniem usług publicznych. Przytoczone są argumenty świadczące o tym, że gmina jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej. W tym celu stosowane jest funkcjonalne rozumienie przedsiębiorcy jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Proces monopolizacji gospodarki komunalnej jest zaprezentowany na podstawie analizy orzecznictwa antymonopolowego na przestrzeni minionych 20 lat ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 10. Z analizy tej płynie następujący wniosek: gminy od początku reformy samorządowej wykazywały skłonności monopolistyczne wynikające z przesłanek społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zamykanie rynków lokalnych na konkurencję jest kontynuowane do dzisiaj, i dlatego jakiekolwiek wzmacnianie gospodarczych funkcji gmin będzie także ograniczało konkurencję ze szkodą dla konsumentów.(abstrakt oryginalny)

Causes and results of monopolization of communal economy governed by gminas is a subject of the paper. Economic crisis has strengthened monopolistic tendencies in markets of services of general economic interest. The paper presents arguments that gmina is an entrepreneur according to implementation of competition and state aid law. This is an issue of a functional interpretation of entrepreneur as an entity which runs an economic activity. Analysis of antimonopoly jurisdiction from the last twenty years is a basis for presentation of a monopolization of communal economy. The analysis provides us with the following conclusion: since the beginning of a local authorities reform in Poland (1991) monopolistic tendencies has been seen in activity of local authorities because of social, political and economic reasons.The process of closing the local markets for competition has been continued up today and that's why any strengthening economic functions of gminas would restrict competition to the detriment of consumers' interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biuletyn "Prawo konkurencji na co dzień", lipiec 2007, nr 5, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. "Biuletyn Urzędu Antymonopolowego" 1993, numer próbny.
 3. Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 4. Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 5. Polityka konkurencji na lata 2008-2010, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008.
 6. Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 7. Sprawozdanie z działalności Urzędu Antymonopolowego w roku 1992, Warszawa 1993.
 8. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, Dz.U. 1990, nr 14, poz. 88.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591.
 10. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 13. Decyzja KE z 28.11.2005r. w sprawie stosowania art. 86.2 TWE (obecnie 106.2 TFUE) do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, Dz.U. L 312 z 29.11.2005.
 14. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008 z późn. zm. i przepisami odrębnymi.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, Dz.U. 2006, nr 5, poz. 33.
 16. Art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.); Art. 4. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.); Art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
 17. Decyzja Łodź.UA/DŁ/413-2/93/869/AK.
 18. RWR 30/2009, RWR 5/2009.
 19. Decyzja Prezesa UOKiK nr RŁO-2/2010 z dnia 2010-02-17; decyzja Prezesa UOKiK nr RKR-24/2009, z dnia 2009-11-09; decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ-10/2009, z dnia 2009-08-03, Gmina Bochnia, wodociągi, decyzja nr RKR-47/2008, z dnia 2008-12-30.
 20. Decyzje Prezesa UOKiK nr RKR nr 46/2008 z dnia 30 grudnia 2008, nr RWR nr 9/2007 z dnia 20 kwietnia 2007, nr RKT 03/2009 z dnia 4 marca 2009, nr RŁO 30/2006 z dnia 27 listopada 2006.
 21. Decyzje Prezesa UOKiK nr RPZ 31/2004 z dnia 22 grudnia 2004, nr RWR 28/2006 z dnia 19 lipca 2006, nr RWR 24/2009 z dnia 10 września 2009, nr RWR 32/2009 z dnia 25 listopada 2009.
 22. Decyzje Prezesa UOKiK nr RLU 10/2009 z dnia 26 czerwca 2009, nr RWR 4/2009 z dnia 23 marca 2009, nr RGD 10/2009 z dnia 5 czerwca 2009, nr RŁO 11/2009 z dnia 7 sierpnia 2009, nr RKT 68/2006 z dnia 28 września 2006, nr RKR 30/2003 z dnia 10 października 2003.
 23. Decyzja Prezesa UOKiK nr RBG 32/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku.
 24. Decyzja Prezesa UOKiK nr RGD 3/2004 z dnia 12 lipca 2004 roku.
 25. Decyzja Prezesa UOKiK nr RWR 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku.
 26. Wyrok SOKiK z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. XVII Ama 27/98.
 27. Wyrok SOKiK z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. XVII Ama 44/04.
 28. Wyroki z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-/90 Höfner i Elser, Rec. str. I-1979, pkt 21, z dnia 21 września 1999 r. w sprawie C-67/96 Albany, Rec. str. I-5751, pkt 77, z dnia 12 września 2000 r. w sprawach połączonych od C-180/98 do C-184/98 Pavlov i in., Rec. str. I-6451, pkt 74 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze i in., Zb.Orz. str. I-289, pkt 107.
 29. Wyroki z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie 118/85 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. 2599, pkt 7, z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. I-3851, pkt 36, ww. wyrok w sprawie Pavlov i in., pkt 75 i ww. wyrok w sprawie Cassa di Risparmio di Firenze i in., pkt 108.
 30. DP-500/1/93/230/ES, XVII Amr 59/93, DO-II-56/S/4/94/130/BM.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu