BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ dynamiki zmian zmiennych diagnostycznych na jakość klasyfikacji spółek giełdowych przy wykorzystaniu funkcji dyskryminacyjnej
The Influence of Dynamics of Diagnostic Variables on Quality of Classification of Stock Market Companies by Using Discriminant Function
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 87-96, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Ekonometria, Analiza dyskryminacyjna
Econometrics, Discriminant analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich kilkunastu latach w badaniach ekonomiczno-społecznych coraz większe znaczenie mają metody statystycznej analizy wielowymiarowej. Człowiek w procesie uczenia i rozpoznawania dokonuje podziału i klasyfikacji zdarzeń, ludzi, przedmiotów. Zagadnienia klasyfikacji bardzo często występują w badaniach medycznych, socjologicznych, ekonomicznych i społecznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że znaczna część analizowanych zjawisk empirycznych jest opisywana za pomocą wielu zmiennych, czyli ma charakter wielowymiarowy. (fragment tekstu)

The article presents a comparison of accuracy of classification of stock market companies by means of discriminant function using selected diagnostic variables and their increases. The criterion of discrimination was profitability and financial standing of stock market companies. The results show that use of increases does not significantly influence on improvement of accuracy of classification.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K.; Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa 1990.
  2. Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa 1980.
  3. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Cz. I. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  4. Krzysztofiak M.: Statystyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1970.
  5. Hozer J., Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, Rectors Lectures, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
  6. Kopiński A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania, Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2001.
  7. Witkowski M.: Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej banków. W: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  8. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu