BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzos Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój e-usług poprzez projekty - studium przypadku
Developing of Innovative E-Services by Projects - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 673-681, rys., bibliogr.8 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Innowacje, Usługi, Zarządzanie projektem, e-usługi, Projekty innowacyjne
Innovations, Services, Project management, e-services, Innovative Projects
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja roli projektów w rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska. Do badań wybrano przedsiębiorstwo Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. które świadczy trzy e-usługi (www.sisms.pl, www.gisms.pl, www.isms.pl). Autor zastosował jako podstawowe narzędzia badawcze obserwację uczestniczącą i wywiady z kadrą kierowniczą spółki. Wybór podmiotu do badania poprzedzony był badaniami autora przeprowadzonymi w roku 2010, których efektem było wskazanie podmiotu o największym potencjale rozwojowym spośród badanych 65 projektów e-usług, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 w wysokości do 200 000 euro każdy. Potencjał rozwojowy badanych projektów oceniano na podstawie sześciu kryteriów:  zasięg geograficzny świadczonej usługi (z jakich województw pochodzą klienci usługi),  liczba klientów korzystających z usługi,  konkurencja dla badanej usługi,  stopień zaawansowania wdrażania usługi,  potencjał generowania przychodów ze świadczonej usługi,  przyznane nagrody i wyróżnienia.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present three identified innovative projects, cofinanced from the Innovative Economy Operational Program 2007-2013. Each of the examined projects was associated with the development of e-services sector in Poland. Author adopted as a primary method of testing -participant observation, and the period under observation are the years from 2009 to 2011. Analyzed examples because of their high achievement and nationwide coverage, can serve as good examples of successful implementation of e-services in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Białynicki-Birula P., Hauser J., Jakubowska B., Sartorius W., Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej, Kraków 1999.
  2. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem - zespołem zadaniowym, C.H. Beck, Warszawa 2001.
  3. Duncan W.R., Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 1996.
  4. Kucharska A., Perez I.N., Fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej 2000-2006, Wrocław 2003.
  5. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PM BOK, Guide 2000 Edition, Warszawa 2003.
  6. Roszkowski H., Wiatrak H., Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2005.
  7. www.parp.gov.pl (12.01.2012).
  8. www.funduszestrukturalne.gov.pl (12.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu