BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sytuacja ekonomiczna w branży jako czynnik przyciągający nowo tworzone przedsiębiorstwa
Economic Situation in an Industry as a Factor Attracting New-Created Companies
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 63-77, tab., bibliogr. 29 poz.
Organization and Management
Keyword
Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przyjęto, że przedsiębiorczość oznacza tworzenie nowych firm. Celem artykułu jest wskazanie występowania zależności między stopą tworzenia nowych firm a sytuacją ekonomiczną firm działających w branży. Na podstawie wyników badań uzyskano wsparcie dla hipotezy wskazującej, że sytuacja firm działających w danej branży poprzez efekt naśladownictwa wpływa na przyciąganie do branży nowych przedsiębiorstw. Sytuacja ekonomiczna mierzona była wskaźnikiem rentowności sprzedaży oraz wskaźnikiem poziomu kosztów. Wskaźnik rentowności sprzedaży okazał się wpływać wprost proporcjonalnie na stopę tworzenia nowych firm, a wskaźnik poziomu kosztów - odwrotnie proporcjonalnie. Siła oddziaływania poziomu kosztów istniejących firm na lokowanie nowych firm w danej branży jest wyższa niż siła oddziaływania rentowności. Jednocześnie istotność statystyczna powyższych zależności wskazuje, że nie są to jedyne determinanty lokowania nowych przedsiębiorstw w danej branży. (abstrakt oryginalny)

In the paper, it was assumed that the entrepreneurship means the creation of new firm. The aim of this paper is to investigate the relationship between the rate of new firm creation and the economic situation in an industry. Research results give the support to accept the hypothesis assumed that situation of companies active in a given industry can influence on the attraction of new-created companies thought the imitation effect. Economic situation of existing companies were measured by the sales profitability rate and the cost level indicator. The sales profitability rate has positive impact on the rate of firm creation, and the cost level indicator influences in inversely promotional way. The strength of cost level indicator of existing companies influence on the location of new firm in a given industry is higher then the strength of the sales profitability rate influence. The same time, statistical significant suggests that there are not the only determinants of new firm location in a given industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B. (1987), Innovation, Market Structure, and Firm Size, "The Review of Economics and Statistics", Vol. LXIX, s. 567-574.
 2. Baker W.E., Sinkula J.M. (2009), The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small Businesses, "Journal of Small Business Management", Vol. 47 (4), s. 443-464.
 3. Bratnicki M. (2008), Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości,"Przegląd Organizacji", nr 5, s. 16-19.
 4. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Bygrave W.D., Hofer Ch.W. (1991), Theorizing About Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, Vol. 16, s. 13-22.
 6. Campbell Ch.A. (1992), A Decision Theory Model for Entrepreneurial Acts, "Entrepreneurship Theory and Practice", Fall, Vol. 17, s. 21-27.
 7. Capelleras J.-L., Greene F.J. (2008), The determinants and growth implications of venture creation speed, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 20, s. 317-343.
 8. Covin J.G., Slevin D.P. (1991), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, "Entrepreneurship Theory and Practice", Fall, Vol. 16, s. 7-25.
 9. Delmar F., Davidsson P. (2000), Where do they come from? Prevalence and characteristics of nascent entrepreneurs, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 12, s. 1-23.
 10. Dess G.C., Lumpkin G.T. (2005), The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship, "Academy of Management Executive", Vol. 19, No. 1, pp. 147-156.
 11. Eisenhauer J.G. (1995), The Entrepreneurial Decision: Economic Theory and Empirical Evidence, "Entrepreneurship Theory and Practice", Summer, Vol. 19, s. 67-79.
 12. Emmett R.B. (1999), The Economist and the Entrepreneur: Modernist Impulses in Risk, "Uncertainty, and Profit, History of Political Economy", Vol. 31 (1), s. 29-52.
 13. Fritsch M., Mueller P. (2004), Effects of New Business Formation on Regional Development over Time, "Regional Studies", Vol. 38 (8), s. 961-975.
 14. Gaweł A. (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Jakee K., Spong H. (2003), Praxeology, Entrepreneurship and the Market Process: A Review of Kirzner's Contribution, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 25 (4), s. 461-486.
 17. Kirzner I.M. (1997), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, "Journal of Economic Literature", Vol. XXXV, s. 60-85.
 18. Lichtarski J., Karaś M. (2003), Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, K. Jaremczuk (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 19. Lloyd-Ellis H., Bernhard D. (2000), Enterprise, Inequality and Economic Development, "Review of Economic Studies", Vol. 67, s. 147-168.
 20. Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review", Vol. 21, No. 1, pp. 135-172.
 21. Luttmer E.G.J. (2007), Selection, Growth, and the Size Distribution of Firms, "The Quarterly Journal of Economics", August, s. 1103-1144.
 22. Merlo O., Auh S. (2009), The effects of entrepreneurial orientation, market orientation and marketing subunit influence on firm performance, "Market Lett", Vol. 20, s. 295-311.
 23. Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L. (1994), Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input - Output Perspective, "SAM Advanced Management Journal", Winter, s. 21-31.
 24. Naude W., Gries T., Wood E., Meintjies A. (2008), Regional determinants of entrepreneurial start-ups in a developing country, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 20, s. 111-124.
 25. Peneder M.R. (2008), Firm entry and turnover: the nexus with profitability and growth, "Small Business Economics", Vol. 30, s. 327-344.
 26. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 27. Wagner J., Sternberg R. (2004), Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data, "The Annals of Regional Science", Vol. 38, s. 219-240.
 28. Wortman M.S. Jr (1987), Entrepreneurship: An Integrating Typology and Evaluation of the Empirical Research in the Field, "Journal of Management", Vol. 13 (2), s. 259-279.
 29. Zahra S.A. (1993), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension, "Entrepreneurship Theory and Practice", Summer, Vol. 17, s. 5-21.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu