BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewska Anna Wanda (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym : przykład polskich regionów
The Access to Information and Communication Technologies in the Information Society : The Example of Polish Regions
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 290, s. 23-37, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Oblicza innowacyjności w regionie
Keyword
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój regionalny, Analiza regionalna
Information and Communication Technology (ICT), Information society, Regional development, Regional analysis
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie miejsca technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym i różnych wymiarów dostępu do ICT, a w dalszej części ocena poziomu dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich regionach oraz skali regionalnych zróżnicowań i dynamiki zmian w tym zakresie. (fragment tekstu)

The essay presents the role of information and communication technologies in the information society and different dimensions of the access to ICTs. In the second part, the essay also shows the results of the analysis regarding the ICTs access in Polish regions in the area of households and enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS [online], [Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/].
 2. Czapiński J., Panek T., red., 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 3. eAdministracja - Europejski Program Rozwoju Elektronicznej Administracji [online]. Dostępny w: http://www.eadministracja.pLforum-kobiet/teclm^ [Dostęp: 01.10.2012].
 4. Europe and the Global Information Society, Recommendations of the Bangemann Group to the European Council, 1994, za: Konopka M. N., 2006. Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W: M. Witkowska i K. Cholawo-Sosnowska, red. Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 5. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Komunikacji, Kraków.
 6. Goliński M., 2005, Społeczeństwo informacyjne - często (nie)zadawane pytania, ,,E-mentor", nr 2 (9).
 7. Kisielnicki J., 2008, Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm,[w:] Informatyka dla przyszłości, red. J. Kisielnicki, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Łuszczuk M., Pawłowska A., 2000, Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. "Sprawy Międzynarodowe", 2 (LIII), Wyd. Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, za: Nowak J. S., 2008, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J. S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice.
 9. Martin S., 2003, Is the Digital Divide Really Closing? A Critique of Inequality Measurement in A Nation Online, IT&Society, No. 14, za: Valadez J. R., Duran R., 2007, Redefining the Digital Divide: Beyond Access to Computers and the Internet, "The High School Journal", February/March.
 10. Matusiak K. B., red., 2008, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. International Telecommunication Union, 2011, Measuring the Information Society 2011, International Telecommunication Union, Geneva.
 12. Minkowski A., Olszewski J., 2006, Rola informacji w zarządzaniu społeczeństwem informacyjnym,[w:] Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 13. Moore N., 1997, The information society, [w:] World Information Report 1997/1998, UNESCO, Paris.
 14. Naisbitt J., 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 15. Nowak J. S., 2008, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J. S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice.
 16. ESPON, 2007, Projekt ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego, Raport końcowy. ESPON.
 17. GUS, 2012, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 18. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. grudzień 2008.
 19. World Economic Forum, 2012, The Global Information Technology Report 2012, Living in a Hyperconnected World, World Economic Forum Geneva.
 20. van Dijk J., 2005, The deepening divide. Inequality in the Information Society, Sage-Thousand Oaks, London-New Delhi.
 21. GUS, 2011, Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 22. GUS, 2008, Wykorzystanie technologii mformacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2008r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu