BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samardakiewicz Emilia, Gorbaniuk Oleg (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Zarządzanie antykryzysowe a wizerunek firmy
The Crisis Management and Organization's Image
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 79-91, rys., wykr., biblogr. 20 poz.
Organization and Management
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Wizerunek przedsiębiorstwa
Crisis situations, Company image
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań eksperymentalnych było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy strategia postępowania(dostosowania się, kooperacji, wycofania się, oporu) przyjęta przez firmę w sytuacji kryzysowej wpływa na jej postrzeganie przez zewnętrzne otoczenie. Wpływ ten przetestowano na przykładzie czterech sytuacji kryzysowych zróżnicowanych z uwagi na miejsce lokalizacji źródła kryzysu (wewnętrzne vs. zewnętrzne) oraz typowość kryzysu dla danej branży (niska vs. wysoka). Eksperyment został przeprowadzony na próbie 267 studentów. Ustalono, że strategie dostosowania się i kooperacji równie skutecznie minimalizują negatywny wpływ sytuacji kryzysowych na postawę wobec firmy i jej wizerunek. Natomiast stosowanie strategii oporu lub wycofywania się sprawia, że pod wpływem komunikatów medialnych, relacjonujących sytuację kryzysową, firma jest postrzegana jako mało innowacyjna, mało otwarta oraz aspołeczna. Rodzaj kryzysu pełni przy tym funkcję moderatora wpływu przyjętej strategii na wizerunek i postawę wobec przedsiębiorstwa. Przeanalizowano także ograniczenia badań własnych oraz perspektywy przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the experimental research was to answer the question if crisis management strategy (adjustment, cooperation, resistance, back down) adapted by the company has influence on perception of the company by external observers. To test the influence four crisis situations were used. Those situations were diversified in virtue of localization of crisis origination (internal vs. external) and probability of crisis occurrence for relevant industry(high vs. low). The experiment was conducted on the sample of 267 students. Research had shown that both adjustment and cooperation strategies are equally effective in minimization of crisis situation negative influence on company's image and attitude towards it. In turn, employment of resistance or back down strategy influences on perception of the company as little innovative, reserved and asocial. The crisis type has the function of moderator of strategy influence on image and attitude towards the company. The limitations of the experiment were also analyzed. Moreover, perspectives of future research were also taken into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barton L., Crisis in Organizations II, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio 2001.
 2. Benoit W.L., Image repair discourse and crisis communication, "Public Relations Review" 1997, No. 2.
 3. Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2001.
 4. Coombs W.T., Information and compassion in crisis responses: A test of their effects, "Journal of Public Relations Research" 1999, No. 2.
 5. Coombs W.T., Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, SAGE Publications, Los Angeles 2007.
 6. Coombs W.T., Holladay S.J., Comparing apology to equivalent crisis response strategies: Clarifying apology's role and value in crisis communication, "Public Relations Review" 2008, No. 3.
 7. Davies A., Public Relations, PWE, Warszawa 2007.
 8. Fill C., Marketing Communications. Engagements, strategies and practice, Prentice Hall Europe, Anglia 2005.
 9. Fitzpatrick K.R., Shubow Rubin M., Public Relations vs. Legal Strategies in Organizational Crisis Decisions, "Public Relations Review" 1995, No. 1.
 10. Gorbaniuk O., Lebiedowicz A., Taksonomia leksykalna i struktura cech osobowości przypisywanych przedsiębiorstwom, "Czasopismo psychologiczne" 2010, nr 2.
 11. Heath R.L., Coombs W.T., Today's public relations: An introduction, Sage, Thousand Oaks, CA 2006.
 12. Kim S., Avery E.J., Lariscy R.W., Are crisis communicators practicing what we preach? An evaluation of crisis response strategy analyzed in public relations research from 1991 to 2009, "Public Relations Review" 2009, No. 4.
 13. Lerbinger O., The Crisis Manager: Facing Risk and Responsibility. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahah, New York 1997.
 14. Mitroff I.I., Alpaslan M.C., Preparing for Evil, "Harvard Business Review" 2003, No. 4.
 15. Pearson C.M., Clair J.A., Reframing Crisis Management, "Academy of Management Review" 1998, No. 1.
 16. Ray S.J., Strategic Communication in Crisis Management: Lessons from the Airline Industry,Quorum Books, London 1999.
 17. Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, Praktyka, Perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2009.
 18. Seitel F.P., Public relations w praktyce, Felberg SJA Wydawnictwo, Warszawa 2003.
 19. Snyder P., Hall M., Robertson, J., Jasinski, T., Miller, J.S., Ethical Rationality: A Strategic Approach to Organizational Crisis, "Journal of Business Ethics" 2006, No. 4.
 20. Szymańska A., Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2004
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu