BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Aneta (Politechnika Częstochowska)
Title
Ekonometryczne narzędzia wykorzystywane do pozyskania informacji na temat zmienności inwestycji portfelowych ofe
Econometric Tools Used to Obtain Information on the Volatility of Opf Portfolio Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 582-593, rys.,tab., bibliogr.15 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Ekonometria, Inwestycje, Społeczeństwo informacyjne
Econometrics, Investment, Information society
Note
summ.
Abstract
Informacje o przyszłej zmienności wartości jednostek rozrachunkowych OFE mogą zostać wykorzystane przez zarządzających poszczególnymi portfelami do opracowania indywidualnych strategii inwestycyjnych i zabezpieczenia prognozowanych ekspozycji funduszy emerytalnych na ryzyko inwestycyjne, co pozwoli im realizować ustawowo określony cel ich działalności, jakim jest osiągnięcia maksymalnej rentowności inwestycji portfelowych przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa lokowanych środków finansowych, zwłaszcza w okresach charakteryzujących się wysoką zmiennością cen ma rynkach finansowych.(fragment tekstu)

Information about volatility of OPF participation units values is becoming more and more important in risk measurement concept because risk always accompanies investment operations of pension funds. For the above-mentioned reason the paper shows the modern econometric tools - Markov switching models, which one can implement for obtaining information on different regimes of volatility of OPF portfolio investments. Empirical studies included in the paper concern detecting the moments of time in which the stochastic switching between high-volatility regime and normalvolatility regime in the series of OPF participation units returns took place in the period of 01.01.2005-31.10.2011.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 2. Doornik J.A., Hendry D.F., Econometric Modelling-PcGiveTM 13, Timberlake Consultants Ltd., London 2009.
 3. Hamilton J.D., Analysis of Time Series subject to Changes in Regime, "Journal of Econometrics" 1990, No 45.
 4. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Pinceton, New Jersey 1994.
 5. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasiak A., Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian, www.knf.gov.pl
 6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.
 7. Laurent S., Estimating and Forecasting ARCH Models Using G@RCH, Timberlake Consultants Ltd., London 2009.
 8. Lawrence C.T., Tits A.L., A computationally efficient feasible sequential quadratic programming algorithm, "SIAM Journal of Optimization" 2001, No. 11.
 9. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje. www.silesia.org.pl
 10. Psaradakis Z., Sola M., Finite-sample properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov switching, "Journal of Econometrics" 1998, No 86.
 11. Skrodzka W., Metody oceny pomiaru wartości zagrożonej w warunkach wzmożonej niestabilności rynków finansowych, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, No. 3/2.
 12. Włodarczyk A., Using Markov Switching Models for Forecasting Zloty Exchange Rate Volatility, w: The Challenges for Reconversion. Innovation - Sustainability - Knowledge Management, P. Pachura, ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton 2006.
 13. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.09.2008-30.09.2011, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, www.knf.gov.pl
 14. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.09.2005-30.09.2008, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, www.knf.gov.pl
 15. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, DzU z 2011 r., nr 75, poz. 398.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu