BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Kolek Jan (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badania nad określeniem progu wyczuwalności fenolu w artykułach żywnościowych
Investigations on Determination of Phenol Sensitivity Threshold in Food Produces
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Opakowalnictwo, Oddziaływanie opakowania na żywność, Analiza sensoryczna, Badania sensoryczne
Packaging science, The impact of food packaging on food, Sensory analysis, Sensory research
Note
summ.
Abstract
Stosowanie przez przemysł opakowaniowy powłok lakierowych zabezpieczających wewnętrzne powierzchnie opakowań metalowych do produktów spożywczych powoduje konieczność prowadzenia systematycznych i szeroko zakrojonych badań nad wpływem powłok lakierowych na pozostające z nimi w kontakcie produkty. Dotyczy to w szczególności substancji, które mogłyby zmienić zapach i smak produktu spożywczego oraz wpływać szkodliwie na zdrowie konsumenta. Celem omówionych w artykule badań było ustalenie, dla wybranych substancji modelowych i artykułów żywnościowych, progu wyczuwalności fenolu - jako podstawowego związku zawartego w powłoce lakierowej, który może spowodować zmianę zapachu. (fragment tekstu)

Sensoric investigations have been conducted whose aim has been the determination of a phenol sensibility threshold in selected model substances and food produces. It has been found that for the estimation of smell transfer to food produces by varnish coat based on phenol resins H2O should be used as model substance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barczyk I., Kolek J., Misiaszek Z., Wpływ technologii lakierowania na zawartość fenolu w powłokach lakierowych, "Opakowanie" 1975, nr 12, 12-13.
 2. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 3. Bojkow E., Off-flavour in food packs caused by packaging materials. Materiały z Konferencji "Pakking av Naeringsmidler og Farmaseytiske Produkter", 1978, Fogernes.
 4. Gilbert S.G., The migration from packaging in food. Materiałyz: International Konferenz über den Schutz vererblicher Güter durch Verpackung, 1976, München.
 5. Gilbert S.G., Migration of minor constituens from food packaging materials. J.Food Sci. 41 (1976), 955-958.
 6. Gołębiowski T., Kolek J., Sensoriche Bewertung der Migration von Phenol aus Phenol-Epoxydlacken. Verpackung 20 (1979), nr 7-8, 133-134.
 7. Kolek J., Misiaszek Z., Wpływ warunków technologicznych lakierowania na migrację szkodliwych dla zdrowia związków z powłok lakierowych. referat wygłoszony na VII Sesji Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, 1076, Warszawa.
 8. Lefaux R., Chimie et toxicologie des matieres plastiques, paris 1964.
 9. Lefaux R., Przenikalność czynników fizycznych, chemicznych i bakterii przez tworzywa sztuczne. "Przem. Spoż."" 22 (1968), nr 2-3, 63-67.
 10. Lefaux R., Les matiéres plastiques dans l'industrie alimentaire , aspect toxicologique. Rev. Embout. 1973, nr 131/V, 40-44.
 11. Służewska J., Aspekty sanitarno-higieniczne tworzyw sztucznych stosowanych do opakowań w przemyśle spożywczym, "Przem. Spoż." 22 (1968), nr 2-3, 88-92.
 12. Zubakow W.D., Braun D.D., Problemy towarowiedenija i osnowy standarizacji promyszlennych towarow, w: Tezisy dokładow k Wsiesojuznoj Konferencji, 1974, Nowosybirsk.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu