BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perło Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku), Perło Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Analiza statystyczna funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej
Statistical Analysis of Metropolitan Functions of Provincial Capitals in Eastern Poland
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 209-230, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Rozwój regionalny, Funkcje miasta, Rozwój miasta, Zagospodarowanie przestrzenne, Funkcje metropolitalne
Metropolitan area, Regional development, Town function, City development, Spatial development, Metropolitan Functions
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie, w jakim stopniu miasta wojewódzkie Polski Wschodniej pełnią funkcje metropolitalne, a także określenie, jak nieprzyznanie tym ośrodkom statusu metropolii wpłynie na rozwój Polski Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to investigate to what extent provincial cities of Eastern Poland fulfil metropolitan functions and also to determine how failure to grant the metropolitan status to these cities will affect the development of Eastern Poland. The indices adopted as criteria for designating metropolitan areas will be statistically analyzed, both in a spatial and dynamic systems. The results obtained will show to what extent provincial cities of Eastern Poland differ from the centres identified as metropolitan by the National Spatial Development Concept and also what are the developmental tendencies in Eastern Poland's regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys T. (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", 2, 371-382.
  2. Grabiński T. (1986), Taksonometryczne metody wyodrębniania jednorodnych zbiorowości, [w:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
  3. Heffner K. (2011), Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachodniej. Ekspertyza, Politechnika Opolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Opole.
  4. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1997), Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa.
  5. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., M.P. 2012, poz. 252.
  7. Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
  8. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa.
  9. Walesiak M. (1988), Skale pomiaru cech (w ujęciu zwężonym) a zagadnienie wyboru postaci analitycznej syntetycznych mierników rozwoju, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej", 447, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu