BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okrasa Włodzimierz (Główny Urząd Statystyczny; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Gudaszewski Grzegorz (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Title
Metropolizacja i kształcenie wyższe jako czynniki zróżnicowania dobrostanu społeczności lokalnych : wstępna dekompozycja nierówności
Metropolization and Higher Education as Factors of Community Wellbeing Differentiation : Preliminary Decomposition of Inequalities
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 231-259, rys., tab., załącznik, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wskaźnik deprywacji, Rozwój regionalny, Obszar metropolitalny, Szkolnictwo wyższe, Poziom życia, Metropolizacja, Współczynnik Theila, Dobrostan
Deprivation indicator, Regional development, Metropolitan area, Higher education, Living standard, Metropolisation, Theil coefficient, Well-being
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępująca koncentracja w ośrodkach wielkomiejskich procesów kształcenia na poziomie wyższym posiada wielorakie konsekwencje, zarówno dla samych metropolii jak i dla ich otoczenia. Artykuł podejmuje pytanie o to, czy i w jaki sposób procesy te rzutują na poziom dobrostanu społeczności lokalnych funkcjonujących na bezpośrednio otaczających je terenach (pozametropolitalnych). W szczególności, czy procesy te przyczyniają się bardziej do ujednolicenia, czy też do zwiększenia zróżnicowań w tym zakresie. W tym celu nierówności rozkładu wielowymiarowego wskaźnika deprywacji lokalnej - zbudowanego na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych i interpretowanego jako miara dobrostanu à rebours - są analizowane za pomocą indeksu Theila. (abstrakt oryginalny)

Growing concentration of higher education processes in big urban settings has multiple consequences both for the metropolitan area themselves and for their surroundings as well. This paper takes on the question of whether and how these processes affect the level of welfare of local communities functioning in directly surrounding areas (non-metropolitan). In particular, if these processes contribute more to diminishing or to increasing disparities in these areas. To this end, the inequality of multi-dimensional local deprivation index (interpreted as a measure of welfare à rebours) is calculated on the basis of data from the Local Data Bank using Theil's index. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arbo P., Benneworth P. (2007), Understanding the regional contribution of higher education institutions: A literature review, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/161208155312.
 2. Capello R., Nijkamp P. (2009), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar, Cheltenham, UK, DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781848445987.
 3. Cowell F. (2000), Measurement of Inequality, [w:] Atkinson A., Bourguignon F. (red.), Handbook of Income Distribution, Elsevier Science, Amsterdam.
 4. ESPON (2012), Polyce Metropolisation and Polycentric, Development in Central Europe. (Draft) Final Report Version 27.
 5. Förster M., Jesuit D., Smeeding T. (2005), Regional Poverty and Income Inequality in Central and Eastern Europe: Evidence form Luxembourg Income Study [w:] Kanbur R., Venables A. J. (red.), Spatial Inequality and Development. UNU-WIDER Studies in Development. Oxford University Press, Oxford, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/0199278636.001.0001.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2011), Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 7. Goddard J., Puukka J. (2008), The Engagement of Higher Educational Institutions in Regional Development. An Overview of the Opportunities and Challenges, [w:] OECD, Higher Education Management and Policy, 20(2): Higher Education and Regional Development, OECD Publishing, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/hemp-v20-art9-en.
 8. OECD (2007), Higher Education and Regions. Globally Competitive, Locally Engaged, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264034150-en.
 9. OECD (2010), Higher Education in Regional and City Development, Berlin, Germany, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264089846-en.
 10. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 11. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (2011), Założenia aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Warszawa.
 12. Okrasa W. (2012a), Relacje międzysektorowe i dystrybucja środków publicznych: zależność wpływu deprywacji lokalnej na alokację zasobów w gminach od charakteru związków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, "Administracja i Społeczeństwo", 7, 15-59.
 13. Okrasa W. (2012b), Spatially integrated social research and official statistics: Methodological remarks and empirical results on local development, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", 15(4), 191-206, DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10103-012-0035-5.
 14. Rey S. J. (2004), Spatial Analysis of Regional Income Inequality, [w:] Goodchild M. F., Janelle D. G. (red.), Spatially Integrated Social Science, Oxford University Press, Oxford, UK.
 15. Shorrocks, A., Wan, G. (2004), Spatial Decomposition of Inequality, UNU-WIDER Discussion Paper, Helsinki, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jnlecg/lbh054.
 16. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i Analizy EUROREG 1.
 17. Śleszyński P. i in. (2011), Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, II Forum Mazowieckie, 27 października, Warszawa, przedruk w: "Trendy Rozwojowe Mazowsza", 3 (2012), MBPR, Warszawa.
 18. Theil H. (1979), Zasady Ekonometrii, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu