BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiuk Ireneusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Grupy kapitałowe w procesie koncentracji przetwórstwa mięsnego w Polsce
Holding companies in the process of concentration meat processing in Poland
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 83-102, tab., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Keyword
Grupa kapitałowa, Koncentracja
Capital group, Concentration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przemiany struktury gospodarki rynkowej wskazują wyraźną tendencję do integracji kapitałowej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Jest to spowodowane rozwojem poszczególnych branż oraz szybkimi zmianami w otoczeniu firm. Przeprowadzona analiza przetwórstwa mięsnego pokazuje, że procesy koncentracji przedsiębiorstw zachodzą też w tym sektorze. Na obecnym etapie tego ewolucji sektora jego stopień koncentracji nie jest jednak wyłącznie konsekwencją rozwoju grup kapitałowych. Proces koncentracji dokonuje się głównie za sprawą oczyszczania struktur rynkowych z przedsiębiorstw niewydolnych ekonomicznie. W związku z tym malejąca liczba przedsiębiorstw w sposób zasadniczy kształtuje strukturę sektora mięsnego.(abstrakt oryginalny)

Transformation of the market economy structures show a clear trend towards the integration of capital and organizational of companies. This is due to the growth of individual industries and rapid changes in the environment business. The analysis of meat processing shows that the processes concentration of enterprises also occur in this sector. At this stage in the evolution sector, its degree of concentration is not only a consequence of the development holding companies. Concentration process is made mainly due to the cleansing of market structures of the enterprises economically inefficient. Therefore, decreasing number enterprises fundamentally shapes the structure of the meat sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Big is back, "The Economist" 2009, August 29.
 2. Chechelski P., Morkis G., Specjalizacja i koncentracja w przemyśle spożywczym, "Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy", nr 413, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1997.
 3. nikaty. Raporty. Ekspertyzy", nr 413, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1997.
 4. Dane źródłowe GUS.
 5. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 6. Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 7. Jagoda H., Model funkcjonowania grupy kapitałowej. Między partnerstwem a podległością, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. (red.), Wydawnictwo Euro Ekspert, Warszawa 2002.
 8. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
 9. Leksykon zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 10. Lista 2000. Polskie Przedsiębiorstwa, Dodatek Specjalny "Rzeczpospolita", lata: 2009-2010.
 11. Materiały źródłowe GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2008-2009.
 12. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 13. Romanowska M., Aspiracje rozwojowe polskich przedsiębiorstw, [w:] Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, Romanowska M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 14. Romanowska M., Strategie grup kapitałowych w Polsce, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 15. Sosnowska A. (red.), Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 16. Trocki M., Architektura biznesu -nowe struktury działalności gospodarczej, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, Romanowska M., Trocki M. (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 17. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Trocki M., Rozwój polskich grup kapitałowych w procesie transformacji, [w:] Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, cz. II, Moszkowicz M. (red.), Polanica Zdrój 2001.
 19. Wawrzyniak B., Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 20. www.animex.pl
 21. www.farmutil -hs.pl
 22. www.pkmduda.pl
 23. www.sokołow.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu