BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idaszewska Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego
Human capital sustainable development factor
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 113-122, bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Keyword
Kapitał ludzki, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Human capital, Enterprise sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje przegląd literatury światowej na temat: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju oparta jest na filozofii, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Ponadto rozwój zrównoważony w przedsiębiorstwie wiąże się z filozofią opartą na społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). (abstrakt oryginalny)

The article presents a brief review of the world literature on the subject: Human capital sustainable development factor. The concept of sustainable development is based on the philosophy of the social and economic development which is harmonized with the actions promoting the respect of the natural environment. More over, sustainable development of the company is associated with the philosophy based on social responsibility of companies (CSR). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bukowski Z., Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim, [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Kozłowski S. (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 2. Czaja S., Metody kwantyfikacji celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, [w:] Wskaźniki ekorozwoju, Borys T. (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 3. Czaja S., Zarys koncepcji entropijnie zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, Piontek F. (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost.).
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost.).
 6. Raport The world commission on environment and development Our Common Future, Wydawnictwo Oxford University Press, Oxford 1987.
 7. Rypina E. Zintegrowany system zarządzania kompetencjami zrównoważonego rozwoju, "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2009, nr 1 (11).
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, art. 3 pkt 50).
 9. http://mikro.univ.szczecin.pl/, [2.08.2010].
 10. http://www.fob.org.pl/zrownowazony -rozwoj -a -kapital -ludzki-257_2094.html, [15.08.2010].
 11. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sustainable_development, [1.08.2010].
 12. http://www.nowe -dotacje.pl/program -operacyjny -kapital -ludzki-%E2 %80%93 -informacje -ogolne.php, [1.08.2010].
 13. http://www.odpowiedzialne.pl/s,15,Co_to_jest_CSR.html, [12.08.2010].
 14. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html, [7.08.2010].
 15. http://wiadomosci.nf.pl/, [2.08.2011].
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu