BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Marian (Politechnika Śląska)
Title
Rozwój Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a proces restrukturyzacji przemysłu i regionu
The development of the Faculty of Organisation and Management of the Silesian University of Technology in view of restructuring of the industry and the region
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 123-132, bibliogr. 0 poz.
Organization and Management
Keyword
Przemysł, Zarządzanie zmianami, Restrukturyzacja przemysłu, Restrukturyzacja regionów, Rozwój
Industry, Change management, Industrial restructuring, Regional restructuring, Development
Note
streszcz., summ.
Company
Politechnika Śląska
Abstract
Wydział Organizacji i Zarządzania, jako podstawowa jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej, legitymuje się kilkunastoletnią historią. Został powołany do życia w odpowiedzi na dynamiczne przeobrażenia związane z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej, rodzącej konieczność uruchomienia procesów restrukturyzacji przemysłu oraz regionu. Kadra zarządzająca przedsiębiorstw przemysłowych została postawiona przed trudnymi zadaniami, których rozwiązanie wymagało podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie nowych kierunków rozwoju. Brakowało doświadczenia wynikającego z funkcjonowania w strukturach gospodarki wolnorynkowej. Powstałą lukę wypełnił Wydział Organizacji i Zarządzania, skupiający w swych szeregach wielu specjalistów z obszaru zarządzania zmianami w przemyśle, dysponujących bogatą wiedzą teoretyczną oraz ugruntowanym doświadczeniem naukowo-badawczym, zdobytym w ścisłej współpracy z praktyką przemysłową. Siła Wydziału tkwiła w jego zapleczu naukowym, skupiającym znakomitych teoretyków zarządzania oraz doświadczonych ekspertów dysponujących wiedzą inżynierską. To zaowocowało odegraniem istotnej roli przez Wydział w procesach restrukturyzacji przemysłu i regionu. (abstrakt oryginalny)

The Faculty of Organisation and Management is a basic organisational unit of the Silesian University of Technology and already has a dozen years' history. It was set up in response to dynamic changes connected with implementing market economy in Poland, which fact created a necessity of initiating restructuring processes of the industry and the region. The management staff of industrial companies faced difficult tasks which, in order to be solved, required making autonomous decisions in the scope of new directions of development. The missing component was experience stemming from functioning in the structures of the free market economy. The gap was filled by the Faculty Of Organisation And Management, whose ranks included numerous specialists in the scope of industrial change management. The experts possessed wide theoretical knowledge and well -established experience in science and research, gained in the course of close cooperation with the industry. The Faculty's strength was its scientific base that gathered outstanding management theoreticians and experienced experts possessing engineering knowledge. As a result, the Faculty played an important part in the restructuring processes of the industry and the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu