BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczupaczyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Title
Etyczny wymiar norm prawnych w relacjach menedżerów i przedsiębiorców
Ethicality of Judiciary Norms as Depicted in Managerial and Entrepreneurial Stories
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 177-192, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Organization and Management
Keyword
Etyka biznesu, Etyka zarządzania, Menedżer, Przedsiębiorca
Business ethics, Ethics of management, Manager, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie stosunek do obowiązującego prawa menedżerów wyższego szczebla i przedsiębiorców ma konotacje etyczne? Eksploracyjna analiza jakościowa przeprowadzona została na dwóch celowych próbach: menedżerów i przedsiębiorców, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Wyniki tylko częściowo potwierdzają hipotezę na temat rozbieżności postrzegania norm prawnych i standardów etycznych przez zarządzających polskimi przedsiębiorstwami. W obu badanych grupach wyróżnione zostały różne perspektywy postrzegania etycznych aspektów norm prawnych. Tylko w przypadku niektórych z wyróżnionych perspektyw krytyczna ocena jakości obowiązującego prawa wiąże się z wyłączeniem kwestii przestrzegania prawa z obszaru etycznego wartościowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to approach the answer to the question whether and to what scope the attitude towards the law has an ethical connotation among Polish CEOs and entrepreneurs. The exploratory qualitative analysis has been conducted in two purposive samples of interviews with CEOs and entrepreneurs, who manage middle and large sized companies located in different regions of Poland. Basing on their perceptions of the ethics and management relationship, several types of perspectives were distinguished. The results partially support the hypothesis of perception divergence of judiciary norms and ethical standards, but it was only in case of some of the perspectives distinguished, that the critical assessment of deficiencies in the law was correlated with conscious exclusion of judiciary norms from ethical judgment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Flick U., An introduction to qualitative research, SAGE Publications Ltd., London 2006.
  2. Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
  4. Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
  5. Saldana J., The Coding Manual for Qualitative Researchers, SAGE Publications Ltd., London 2009.
  6. Szczupaczyński J., Rola standardów etycznych w kierowaniu zespołem, "Olympus" 2008, nr 3 (7), s. 88-106.
  7. Szczupaczyński J., Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 4.
  8. Szczupaczyński J., Bariery etycznego zarządzania w opinii polskich menedżerów i przedsiębiorców, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
  9. Znamierowski Cz., Oceny i normy, PWN, Warszawa 1957.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu