BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Połączenia jednostek gospodarczych w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej - podstawowe różnice
Business Combintions in the Polish Balance Sheet Law and International Financial Reporting Standards - Main Differences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 35-47, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Balance law, International Financial Reporting Standard
Note
summ.
Abstract
Zgodnie z polskim prawem bilansowym, w obszarach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości (uor) oraz krajowymi standardami rachunkowości jednostki gospodarcze mają prawo odwoływać się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości(MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).(fragment tekstu)

It should be pointed out that there are many differences between polish and international regulations related to business combinations. Not only do they make it diffi cult to compare fi nancial statements prepared according to different accounting regulations, but they also make the process of applying the accounting method for business combination more complicated, as, due to the differences, Polish accountants have little additional guidance in all the aspects related to more detailed issues. The purpose of the paper is to present main differences between solutions related to business combination that are presented in the Polish Accounting Act and the International Financial Reporting Standard 3 Business Combination.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Exposure Draft.Fair Value Measurement, IASCF 2009.
  2. Janowicz M.,Istota połączenia jednostek gospodarczych, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, t.1, red. W.Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  3. Janowicz M., Porównanie metod rozliczania połączenia jednostek gospodarczych w:Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red.T.Kiziukiewicz,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Szczecin 2007.
  4. MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, Rozporządzenie Komisji (WE)nr495/2009 z dnia 3 czewrwca 2009 r.,Dz. Urz. UE L149.
  5. MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, Rozporządzenie Komisji (WE)nr2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.,Dz. Urz. UE L392.
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, DzU 2009,nr152,poz.1223 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu