BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Daniela (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Chodkowska-Miszczuk Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biegańska Jadwiga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników
Bydgoszcz-Toruń Functional (Metropolitan) Area in the Light of Selected Aspects
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 319-332, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Urbanizacja, Przemiany demograficzne, Przemiany społeczne
Metropolitan area, Urbanisation, Demographic transformation, Social change
Note
streszcz., summ.
Country
Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
Bydgoszcz-Torun metropolitan area
Abstract
Celem artykułu jest próba delimitacji i charakterystyki Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolitalnego) w świetle wybranych wskaźników odnoszących się do uwarunkowań demograficzno-społecznych i powiązań funkcjonalnych badanego obszaru. Problematykę dotyczącą czynników demograficzno-społecznych przedstawiono na tle sytuacji w Polsce. Natomiast powiązania funkcjonalne analizowano w kontekście powiązań transportowych i sytuacji w transporcie publicznym badanego obszaru metropolitalnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is both delimitation attempt and characteristics of Bydgoszcz-Toruń Functional (Metropolitan) Area, in the light of selected indicators relating to sociodemographic determinants and functional relationships of the analysed area. Issues relating to socio-demographic factors are shown in the background of the situation in Poland. However, a functional relationship was analysed in the context of transport links and public transport situation in the metropolitan area. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chodkowska-Miszczuk J. (2005), Funkcjonowanie przewoźników niezależnych w transporcie pasażerskim aglomeracji bydgoskiej i lubelskiej, [w:] Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, KGK PTG, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa-Rzeszów, 135-150.
  2. Chodkowska-Miszczuk J. (2006), Zmiany na rynku przewozów samochodowym transportem zbiorowym w wybranych miastach Polski, "Przegląd Geograficzny", 78(2), 261-284.
  3. Guzik R., Zborowski A., Kołoś A., Micek G., Gwosdz K., Trzepacz P., Chaberko T., Kretowicz P., Ciechowski M., Dej M., Grad N. (2010), Dostępność komunikacyjna i powiązania miast oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych, [w:] Małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, 88-134.
  4. Komornicki T., Śleszyński P. (2009), Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia obszarów wiejskich, PTG, PAN, Warszawa, 16, 9-37.
  5. Korcelli P., Śleszyński P. (2006), Delimitacja Funkcjonalnych Obszarów Miejskich 2006 (Mapa nr 7), [w:] Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, 23.
  6. Lambgrets B. (2009), The polycentric Metropolis Unpacked, Concepts, Trends and Policy in the Randstad Holland, Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies, Amsterdam.
  7. Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  8. Schröder A. (2011), Arbeitspapier zur Vorbereitung des Stakeholderdialogs zu Chancen und Risiken des Klimawandels - Metropolregionen, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW).
  9. Szymańska D. (2013), Geografia osadnictwa, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Szymańska D., Biegańska J. (2011), Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 83-98.
  11. Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", 85(2), 173-197.
  12. http://connectedcities.eu, Nova Terra Connected Cities, April 2008, 31, Nirov, The Hague (11.11.2012).
  13. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (11.11.2012).
  14. http://rozklad-pkp.pl, rozkład jazdy PKP (11.11.2012).
  15. http://www.rozklady.com.pl, ogólnopolski rozkład jazdy (11.11.2012).
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu