BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Dariusz (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego), Gawędzka-Olszewska Joanna (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego)
Title
Funkcje metropolitalne Białegostoku i ich rozwój w świetle Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Metropolitan Functions of Bialystok and their Development within the National Spatial Development Concept 2030
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 351-365, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Funkcje miasta, Sieć osadnicza, Funkcje metropolitalne
Metropolitan area, Spatial policy, Spatial development, Town function, Settlement network, Metropolitan Functions
Note
streszcz., summ.
Country
Białystok
Bialystok
Abstract
W artykule poruszono problematykę rozwoju funkcji metropolitalnych Białegostoku, który nie spełnia wszystkich kryteriów przyjętych do wyznaczania ośrodków metropolitalnych. Zgodnie z KPZK 2030 Białystok, klasyfikowany jako miasto wojewódzkie o znaczeniu krajowym, w którym następuje systematyczna koncentracja funkcji metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, ma szansę na wzrost znaczenia i roli w krajowej sieci osadniczej. Na przykładzie wybranych funkcji miasta wykazano, że dochodzi do wzmocnienia funkcji wyższego rzędu i ich specjalizacji. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of the development of the metropolitan functions of the city of Bialystok, which does not meet all the criteria necessary to qualify as a metropolitan center. According to the National Spatial Development Concept 2030 (NSDC), Bialystok was classified as a regional city of national importance, i.e. a site of systematic concentration of metropolitan functions of national and international importance. The classification also suggests that the city has a chance to increase its importance and role in the national settlement network. An analysis of some of the city's functions has shown a strengthening of some of the metropolitan functions and their specializations. These changes are facilitated by the spatial policy adopted in the NSDC. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atlas ESPON Struktura terytorium Europy, Październik 2006.
 2. Barwijuk A. (1970), Zmiany struktury społeczno-gospodarczej, [w:] Antoniewicz J., Joka J. (red.), Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 2, PWN, Warszawa.
 3. Dobroński A. (1998), Białystok - historia miasta, Zarząd miasta Białegostoku, Białystok.
 4. Domański R. (2011), Znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions, Final Report, March 2007.
 6. Florence P. S. (1955), Economic Efficiency in the Metropolis, [w:] Fisher R. M. (red.),The Metropolis in Modern Life, Doubleady, Garden City, N.Y.
 7. Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E. (1998), Funkcje metropolitalne Warszawy, "Zeszyty IGiPZ PAN", nr 53, Warszawa.
 8. Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012 - województwo podlaskie, Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych.
 9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 13.12.2011.
 10. Kozubek E., Korcelli P. (2008), An attempt at RUR typology. A pilot study for Poland, PLUREL M2 meeting, February 4-5, Vienna.
 11. Kusiński W. (1968), Rozwój przestrzenny miasta Białystok, [w:] Antoniewicz J., Joka J. (red.), Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 1, PWN, Warszawa.
 12. Markowski T., Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/17d0ccd2c3f14ed3893369e56d59849cMarkowski.pdf, (10.11.2012).
 13. Piotrowski D., Gawędzka-Olszewska J. (2007), Białystok jako potencjalna metropolia, [w:] Popławski T. (red.), Instytucje publiczne w procesie zarządczym, Rozprawy Naukowe, nr 154, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 14. Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035.
 15. Raport na temat wielkich miast Polski - Białystok 2011 (2011), Raport PricewaterhouseCoopers.
 16. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, Załącznik do Uchwały nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13.09.2010.
 17. Survey on perception of quality of life in 75 European cities, European Union, March 2010.
 18. Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2010 r. (2011), Urząd Statystyczny, Białystok.
 19. Śleszyński P., Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie.
 20. http://www.stat.gov.pl/.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu