BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bigiel Mariusz, Czakowska Helena (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Grzelak Aleksander (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
Kryzys gospodarczy - źródła i propozycje przeciwdziałania
Economic Crisis - Sources and Proposals of Counteraction
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 29-38, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Przyczyny kryzysu, Gospodarka, Rynki finansowe
Economic crisis, Causes of crisis, Economy, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie przyczyn obecnego kryzysu ekonomicznego (zapoczątkowanego w 2007 roku) oraz zaproponowanie działań ograniczających ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zakres czasowy badań odnosi się głównie do ostatnich lat (od 2007 roku). Stwierdzono, że współczesny kryzys zmusza do refleksji nad rolą państwa oraz banków w gospodarce. Chodzi o to, że ich znaczenie w gospodarce nie powinno być sprowadzane wyłącznie do "nocnego stróża". Rekcja na kryzys ze strony wielu państw i uruchomienie na znaczną skale programów interwencyjnych potwierdziły wątpliwości co do niezawodności mechanizmu rynkowego w gospodarce. Wydaje się także iż zachodzi konieczność uwzględnienia racjonalności globalnej w procesach ekonomiczno-społecznych. Potrzebne są również bardziej wyraźne zmiany w podejściu do kwestii regulacji rynków finansowych, kreacji pieniądza, społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is recognition causes of present economic crisis (begun in 2007 year) as well as the proposing of acting limit the risk of appearing the similar events in a future. The temporary range of investigations concerns on last years (since 2007). One has stated that present crisis forces to reflection on part of state as well as banks in economy. It goes here about this, that their meaning in economy should not be imported exclusively to "night porter". The reaction on crisis from many states and starting on considerable scale of interventionist programmers confirm doubts about market failures. It seems also that there is necessity of regard global rationality in economic-social processes. There is need also more clear changes in approach to matter of control of financial markets, the creation of money, social responsibility of business. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G., Shiller R., Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Mattersfor Global Capitalism?, Princeton University Press, Princeton 2009.
 2. Benedykt XVI, Enc. Caritas in veritate, 71, Watykan 2009.
 3. Bernanke B., Speech at the National Community Reinvestment Coalition Annual Meeting, Washington, March 14, 2008, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke2008034a.htm
 4. Bludnik I., Kryzys finansowy - (nie)racjonalna reakcja rynku, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu" 2011, nr 190.
 5. Dymarski W., Czy głęboki kryzys ekonomiczny UE był nieuchronny? Krytyka polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, [w:] Pająk K. (red.) i in., Szkice o współczesnej polityce gospodarczej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012.
 6. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI w., Rebis, Poznań 2005.
 7. Janc A., Instytucje i rynki finansowe w okresie kryzysów i po kryzysie - poszukiwanie rozwiązań systemowych, [w:] Grzelak A. (red), K. Pająk (red), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, Tom 1, Wyd. UEP Poznań, Poznań 2010.
 8. Kukliński A., Polonia Quo Vadis?, "Biuletyn Ekonomiczny PTE" 2010, nr 1.
 9. Mączyńska E., Ewolucja modeli ustroju gospodarczego, [w:] Kotowicz-Jawor J. (red.), Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań. Polska i Rosja, Wyd. Key Text, Warszawa 2012.
 10. Paweł VI, Enc.Populorum progressio, 9: l.c., Watykan 1967.
 11. Przybylska-Kapuścińska W., Refleksje nad nowymi trendami w przestrzeni monetarnej, [w:] Pająk K. (red.), J. Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny, a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011.
 12. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 13. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska "Gaudium et spes", nr 67, Watykan 1965.
 14. Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
 15. Wilkin J., W poszukiwania odpowiedniej roli państwa w gospodarce, [w:] Kotowicz- -Jawor J. (red.), Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań. Polska i Rosja, Wyd. Key Text, Warszawa 2012.
 16. World Economic Outlook, m sss.imf.org/external, January 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu