BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Relich Marcin (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wspomaganie e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach dzięki wykorzystaniu systemu klasy ERP
E-Business Support in Small and Medium Enterprises With Using ERP System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 471-478, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Biznes elektroniczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
e-business, Small business
Note
summ.
Abstract
W sytuacji zwiększającej się globalizacji można zaobserwować coraz wyraźniejszy wzrost zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w uczestnictwie na światowym rynku. Małe firmy ze względu na wewnętrzne ograniczenia są bardziej wrażliwe na nieodłączne ryzyko działalności na międzynarodowym rynku. Do ograniczeń tych można zaliczyć na przykład niedobór środków finansowych, wysoko kwalifikowanych pracowników czy też zasobów informacyjnych potrzebnych w warunkach niepewności i ryzyka występującego w trakcie podejmowania działalności na rynkach zewnętrznych. Rozwój procesów występujących w tradycyjnym przedsiębiorstwie staje się niewystarczający do osiągnięcia długotrwałego, satysfakcjonującego wyniku. Prowadzenie działalności w wysoce konkurencyjnym otoczeniu warunkuje wykorzystanie potencjału elektronicznego biznesu (określanego dalej jako e-biznes), który może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Podstawą e-biznesu jest zastosowanie informatycznych i komunikacyjnych technologii, które mogą zmienić dotychczasową koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stworzyć warunki dla rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych. (fragment tekstu)

Intensive process of globalization, as well as the changes in customer behavior influences on the adoption of enterprise to the present trends, for example to put an order in electronic way. Use of electronic business (e-business) models gives companies possibility to survive under the conditions of competition or to reach greater markets. However, e-business models have changed usual conception of business. The article aims to present a support of e-business in sector of small and medium enterprises using ERP system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
  2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  3. Dudycz H., Dyczkowski M., Tendencje rozwojowe gospodarczych systemów informacyjnych, w: Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych, IBS PAN, Warszawa 2001.
  4. Dziuba D., Grupowe systemy wspomagania decyzji we wspomaganiu procesów decyzyjnych, w: Systemy wspomagania organizacji, red. J. Gołuchowski i  H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
  5. E-learning dla wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, red. D. Koprowska, T. Sułkowski, w: E-kształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008.
  6. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003.
  7. Papageorgiou G.N., Tringides O., Towards an effective e-business development framework for small and medium-sized enterprises in Europe, "Journal of Business and Society" 2006, Vol. 19.
  8. Sankowska A., Organizacje wirtualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu