BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Title
Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju ich potencjału innowacyjnego na podstawie badań własnych
The Sme Needs in the Area of Their Innovation Potential Development on the Authors' Own Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 502-512, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Jak pokazały ostatnie dziesięciolecia, rozwój gospodarek krajów europejskich uzależniony jest od warunków, jakie one stwarzają dla tworzenia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w ramach realizowanej polityki gospodarczej. To, że przedsiębiorstwa te stanowią siłę napędową raczej nie trzeba udowadniać. Potwierdzają to bowiem liczne badania prowadzone w tym zakresie przez niezależne instytucje w ciągu ostatnich lat. W Polsce dynamiczny rozwój MSP przypada na okres ostatniego dwudziestolecia, co związane jest z uzyskaniem swobody w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzeniem zasad wolego rynku (tzw. plan Balcerowicza). Jak pokazują ostanie dane, przedsiębiorstwa te stanowią 99,8% wszystkich podmiotów czynnych w gospodarce (z czego 96% przypada na podmioty mikro, 3% na małe oraz ok. 2% na średnie), generując ok. 47% PKB oraz zatrudniając średnio 60-70% osób czynnych zawodowo1. Pomimo tego, że cały sektor MSP stanowi tak ogromny potencjał gospodarczy, w ujęciu jednostkowym przedsiębiorstwa te są słabe ze względu na ograniczone zasoby materiale i niematerialne, będące następstwem ich wielkości i co za tym idzie, ich ograniczonych możliwości w dostępie do zewnętrznych źródeł pozyskania tych zasobów. (fragment tekstu)

The development of the SME innovation potential is one of the conditions of the competitiveness growth in the national and world's market. In the consequence of it, the enterprises are motivated to increase own sustainable sources of, capital (funds), knowledge, human resources, etc. This article is aimed to estimate of the present needs of The SME which have not been realised so far, and the realisation of them is necessary for the future development of this sector. The included analyse is based on the own research. original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  2. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  3. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  4. Stanisławski R., European Union support as a prerequisite for innovation development of polish small and medium-sized enterprises in terms of in-house R&D activities, Technical University of Lodz, Lodz 2008.
  5. Stanisławski R., Januszkiewicz A., Unia Europejska dla menedżerów - warunki funkcjonowania oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w  kontekście założeń unijnych, Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Naukowe PŁ, Łódź 2011.
  6. Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu