BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aspekt czasu w metodach wyceny bilansowej a czynniki ryzyka
Time Orientation of Valuation Methods and Their Risk Factors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 59-76, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wycena, Ryzyko, Metodyka wyceny, Bilans
Valuation, Risk, Valuation methodologies, Balance sheet
Note
summ.
Abstract
Współcześnie rachunkowość jest uznawana za model odwzorowujący procesy tworzenia, przenoszenia i podziału wartości w jednostkach gospodarczych'. Pomiar wartości, czyli wycena, polega na przypisaniu jednostek liczbowych do zdarzeń, obiektów lub procesów będących przedmiotem zainteresowania rachunkowości w sposób zgodny z jej zasadami^. Celem wyceny jest więc kwantyfikacja jednego z atrybutów zjawisk lub obiektów, który odnosi się do ich wartości. Obiektami wyceny mogą być. (fragment tekstu)

The paper presents a classification of valuation methods with the reference to their dme orientation that is based on the chronology of two moments: valuation moment and the moment of cash i!ow that is the source for valuation. This chronology enables to clas-sify yaluation methods into three groups: retrospective, current and prospective methods. Risk factors with the reference to conceptual framework of financial accounting were identified for each of them. Generally, retrospective methods are exposed to the risk of Iow relevance of value information, and to the Iow risk of reliability. Prospective methods are exposed to the high risk of Iow reliability, and Iow risk of Iow relevance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Woś M., Tarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 2. Fama E.F., Efficient Capital Markets: II, "The Journal of Finance" 1991, Vol. 46, No 5, December.
 3. Helin A., Ustawa o rachunkowości wraz z komentarzem. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 4. Hendriksen E.A., Breda M.F. van. Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Hońko S., Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 6. Karmańska A., Wycena bilansowa aktywów w aspekcie cech systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, "Problemy Rachunkowości" 2005, nr 2.
 7. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. McSweeney B., Looking forward to the past, "Accounting, Organizations and Society" 2000, No 25.
 9. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jaruga, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2009, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 11. Mućko P., Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 12. Report oj the Committee on Foundations of Accounting Measurement, "Accounting Revicw" 1971 Supplement, Vol. 46, No 4.
 13. Riahi-Belkaoui A., Accounting Theory, Fourth Edition, Business Press Thompson Learning 2000.
 14. Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 15. Sorter G.H., An "Events" Approach to Basic Accounting Tłieory, "The Accounting Review" 1969, January.
 16. Statements of Financial Accounting Concepts 2002/2003 Edition, Accounting Standards as ofJune I, 2002, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002.
 17. Turyna J., Zasady wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań w świetle standardów międzynarodowych, "Problemy Rachunkowości" 2004, m 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu