BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Przesłanki stosowania formuł kosztowych do ustalania cen
Premises of Use Cost Formuła for Determining Price
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 77-88, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Cena produktu, Analiza cen
Product price, Price analysis
Note
summ.
Abstract
Współczesne gospodarki do alokacji zasobów w szerokim zakresie wykorzystują mechanizm rynku i cen. Rynkowe prawo popytu i podaży decyduje o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży. Z punktu widzenia producenta ceny przesądzają o jego rentowności. W związku z tym ustalanie ich poziomu to jeden z najbardziej priorytetowych problemów decyzyjnych. Jest to zadanie trudne, gdyż na poziom cen wpływa wiele wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które należy uwzględnić przy wyznaczaniu formuł cenowych. Z badań wynika, że występują tu duże rozbieżności między teorią ekonomii a praktyką gospodarczą'. Przytoczono je w dalszej części artykułu. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek stosowania formuł kosztowych jako podstawy do ustalania cen we współczesnych przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the conditions for the use of cost formulas as a basis for determining the prices in today's enterprises. At the beginning of this article have been identifi ed determinants of prices on the basis of domestic and foreign research. Secondly discusses, the rules for determining pricing. That was the basis for the exploring the gap between theory and practice in determining the pricing formulas. The article presents the results of studies conducted in Britain, the United States, Austria and Greece, indicating that the dominant pricing methods are cost methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ahmed M.N. Scapens R.W., Cost allocation in Britain: Towards an institutional analysis, "European Accounting Review" 2000 (2).
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 3. Hicks G., Douglas 7., A modest proposalfor pricing decisions, "Management Accounting USA" 1992, no. 5.
 4. Hinterhuber A., Towards value-basedpricing - An integrative framework for decisions making, "Industrial Marketing Management" 2004 (33).
 5. Indonaus K., Making effective pricing decisions, "Business Horizons" 2006 (49), Elsevier
 6. Jaruga A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty. Ceny. Decyzje, PWE, Warszawa 1994.
 7. Karasiewicz G., Determinanty decyzji cenowych w przedsiębiorstwach polskich. Prace Naukowe nr 28, SGGW, Warszawa 2003.
 8. Lucas M.R., Pricing decisions and the neoclassical theory of the firm, "Management Accounting Research" 2003, 14
 9. Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 10. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 11. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 12. Schindehutte M., Morris M.H., Pricing as Entrepreneurial Behavior, "Business Horizons" 2001, July-August.
 13. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
 14. Shim J., Sudit E., Ephraim F., How manufacturers price products, "Management Accounting, USA" 1995.
 15. Sojak S., Rachunkowość zarządcza. Dom Organizatora, Toruń 2003.
 16. Yarian H.R., Mikroekonomia, kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu