BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bańkowska-Pennar Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Pieczonka Władysław (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Title
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych
Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 65-77, tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Miód, Badania miodu, Badanie jakości miodów pszczelich, Produkty pszczele
Food commodities, Commodity research, Honey, Honey research, Quality control of honey, Bee products
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ustalenie zawartości wybranych, podstawowych cukrowców w miodach naturalnych - odmianowych i wielogatunkowych - oraz stwierdzenie, w oparciu o szczegółową analizę matematyczną, czy występujące różnice zawartości tych cukrowców są istotne. (fragment tekstu)

In the present paper the authors have described specific and mixed honey types talking into consideration basic carbohydrates: carbohydrates in general, carbohydrates which reduce directly, saccharose, glucose, fructose, honey dextrins. The following honey types have been investigated:
-mixed honey types: nectar, honeydow,
-specific honey types:dandelion, lime, heath, buckwheat and pine honeydew.
The results of laboratory measurements have been verified with the help of the analysis of variance and Tackey' test which onabled a precise determination of significant differences in the level of particular carbohydrates between the investigated honey types and led to the determination of the similarity and variety of these produces with respect to the content of carbohydrates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrełowicz A., Jakość miodów handlowych na podstawie oznaczenia ich składników niecukrowych, I. Badanie chemiczne i biologiczne miodów, "Roczniki PZH" 1966, 17, 1, s. 31-40.
 2. Bornus L., Kalinowski J., Zalewski W., Produkcja i skład chemiczny miodu akacjowego w m. Cigacie, "Pszczel. Zesz. Nauk." 1966, 10, 1-4, s. 113-122.
 3. Chwastek M., Jakość miodów handlowych na podstawie oznaczenia ich składników niecukrowych. II Zawartość inhibiny w miodach krajowych, "Roczniki PZH" 1966, 17, 1, s. 41-48.
 4. Crane E., Honey: a comprehensive survey, Heinemann, London 1979.
 5. Curyło J., Charakterystyka miodów pszczelich ze wschodnich województw Polski pod wzgledem zawartości wody i sacharozy, "Roczn. Nauk Roln." 1954, 68, s. B, s. 325.
 6. Curyło J., Miód spadziowy, "Pszczelarstwo" 1957, 7, s. 2010205.
 7. Curyło J., Zalewski W., Skład miodu pszczelego, "Pszczeln. Zesz. Nauk. 1957, 1, s. 39-50.
 8. Curyło J., Chromatograficzne rozdzielenie węglowodanów z miodu nektarowego i spadziowego, "Pszczeln. Zesz. Nauk." 1962, 1, s. 1-14.
 9. Curyło J., Dojrzewanie i krystalizacja miodu, "Pszczelarstwo" 1959, 8-9, s. 239-241.
 10. Czermiński C., Iwasiewicz A., Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa 1974.
 11. Emelber K., Miód i zdrowie, "Pszczelarstwo" 1951, 2, s. 16-20.
 12. Fedorowska Z., Badania polskich miodów spadziowych. II Próba charakterystyki w opracowaniu statystycznym, "Acta Polon. Pharm." 1967, 24, 6, s. 641-645.
 13. Fedorowska Z., Zborowski J., Porównawcze badania polskich miodów wrzosowych ze zbioru w latach 1965-1967, "Acta Polon. Pharm." 1971, 28, 1, s. 107-116.
 14. Fedorowska Z., Zborowski J., Porównawcze badania polskich miodów rzepakowych ze zbioru w latach 1959, 1966, 1967 i 1969, "Acta Polon. Pharm." 1972, 29, 3, s. 331-339.
 15. Fedorowska z., Międzybrodzka A., Morawska-Kołodyńska L., Porównawcze badania polskich miodów akacjowych ze zbioru w latach 1967, 1969 i 1970, "Acta Polon., Pharm." 1974, 31, 6, s. 89-96.
 16. Fedorowska z., Międzybrodzka A., Morawska-Kołodyńska L., Porównawcze badania polskich miodów wielokwiatowych ze zbioru w latach 1966, 1967, 1969, 1972, "Pszczeln. Zesz. Nauk." 1976, 20, s. 181-190.
 17. Fedorowska Z., Hennig J., Kołodyńska L., Porównawcze badania polskich miodów lipowych ze zbioru w latach 1969, 1970 i 1975, "Pszczeln. Zesz. Nauk." 1979, 23, s. 155-161.
 18. Janicek G., Pokorny J., Davidek J., Chemia żywności, WNT, Warszawa 1977.
 19. Kirkwood i współprac., An examination of the occurrence of honeydew and honey, Analyst., 1960, 58, s. 412-416.
 20. Krauze S., Materiały do Polskiego Kodeksu Żywnościowego, Farmaceut. Inst. Wyd. Nacz. Izby Aptek., Warszawa 1948.
 21. Lovaux J., La technologie du miel, L'Apiculteur, 1960, 104, 11, s. 95-101.
 22. Maurizio A., From the raw material to the finished product honey, Bee World, 1962, 43, 3, s. 66-81.
 23. Mostowska I., Zmiany zawartości cukrów i aminokwasów w dojrzewających miodach pszczelich, "Zesz. nauk. ART w Olsztynie" 1974, Rolnictwo, nr 5.
 24. Oktaba W., Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie, wyd. III, PWN, Warszawa 1980.
 25. Rusiecki W., Badania miodów polskich, "Acta Polon. Pharm." 1950, 7, 2, s. 299-323.
 26. Rychlik M., Fedorowska Z., Nowa metoda bezpośredniego oznaczania dekstryn miodowych, "Pszczeln. Zesz. Nauk." 1962, 6, 2, s. 65-73.
 27. Rychlik M., Fedorowska Z., Polskie miody gryczane, "Pszczeln. zesz. Nauk." 1965, 9, s. 1-2.
 28. Siddiqui I.R., Furgala B., Isolation and characterization of oligosaccharides from honey. I. Disaccharides, J. Apic., Res., 1967, 3, s. 139-145.
 29. Siddiqui I.R., Furgala B., Isolation and characterization of oligosaccharides from honey. II. Trisaccharides, J. Apic. Res., 1968, 1, s. 51-59.
 30. Tiemnow W.A., Ot nektara do meda, Pczełowodstwo, 1964, 1, s. 45-46.
 31. Tiemnow W.A., Botaniczeskije sorty meda, Pczełowodstwo, 1976, s. 5, s. 20-23.
 32. Volk W., Statystyka stosowana dla inżynierów, WNT, warszawa 1973.
 33. Wanic D., Mostowska I., Cukrowce w nekarze i miodzie, " Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie" 1964, 17, 347, s. 543-551.
 34. White J.W.Jr., The composition of honey, Bee World, 1957, 3, 38, s. 57-66.
 35. Wojciechowicz M., Andrełowicz N., Wykrywanie zafałszowań miodu naturalnego zhydrolizowanym syropem cukrowym metodą chromatografii, "Chem. Analit." 1959, 4, s. 259-264.
 36. PN-75/A-77626. Miód pszczeli.
 37. Recommended European Regional Standard for honey (FAO-WHO), Bee World, 1970, 51, 2, s. 79-91.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu