BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borychowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie - szanse, zagrożenia, kontrowersje
Production and Consumption of Liquid Biofuels in Poland and in the World - Opportunities, Threats, Controversies
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 39-59, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Biopaliwa, Surowce energetyczne, Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna, Energia odnawialna
Biofuels, Energy raw materials, Renewable energy sources, Energy policy, Renewable energy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny rozwój komunikacji oraz transportu, przede wszystkim drogowego i lotniczego. Pojawiają się coraz nowsze technologie produkcji pojazdów oraz silniki, które mogą być napędzane odnawialnymi nośnikami energii, w tym biopaliwami płynnymi (bioetanolem oraz biodieslem). Ich produkcja i zużycie dynamicznie rosną w ostatnim czasie, w związku z czym biokomponenty ciekłe zyskują na znaczeniu w szeroko rozumianej polityce energetycznej, jednej z najważniejszych polityk sektorowych w każdym kraju. Wytwarzanie biokomponentów w oparciu o jadalne surowce rolne spotyka się z zarzutami, że konkuruje z produkcją żywności i jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego, a ich stosowanie przynosi więcej strat niż korzyści w skali kraju i świata. W argumentacji zarówno zwolenników, jak i przeciwników biokomponentów kryje się część racji, wobec czego trudno jest stwierdzić, czy bilans zalet i wad, wynikających z wytwarzania i stosowania biopaliw płynnych jest jednoznacznie dodatni czy ujemny. Należy przyjrzeć się tej kwestii z punktu widzenia krajowego oraz globalnego, ponieważ istnieje możliwość występowania typowego błędu złożenia. Racjonalność w skali całego świata nie musi być sumą racjonalności cząstkowej, a więc na poziomie mikro. Produkcja i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, do których zaliczają się między innymi biokomponenty płynne, spotykają się dzięki swoim zaletom przeważnie z pozytywnym odbiorem i społeczną akceptacją, ale nie można lekceważyć głosów konstruktywnej krytyki i negowania zasadności wytwarzania i stosowania biopaliw ciekłych oraz wspierania tej branży. (abstrakt oryginalny)

In recent decades, there is a significant development of communication and transport, particularly road and air one. There are newer technologies of vehicles and engines production which could be powered by renewable energy sources including liquid biofuels (bioethanol and biodiesel). Their production and consumption are growing rapidly in recent years, the liquid bio-components are gaining importance in the wide-conceived energy policy, one of the most important sectoral policies in each country. However production of bio-components often meets with allegations that it competes food production and is a serious threat to food security and their use does not benefit on the country and the world scale. The arguments of both supporters and opponents of bio-components hide the truth, so that it is difficult to determine whether the balance of advantages and disadvantages resulting from the production and use of liquid biofuels is clearly positive or negative. It is proper to take a look at this issue from the national and global point of view because there is a possibility of occurrence of a typical false assumption. Rationality on the whole world scale does not have to be the sum of the partial rationality, so at the micro level. The production and use of renewable energy sources, which include inter alia liquid bio-components, mainly meet positive reception and public acceptance, but constructive criticism and the legitimacy of the production and apply of biofuels can not be ignored as well as support of the trade. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernat K., Biopaliwa - definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej, "Czysta Energia" 2010, nr 10 (110).
 2. Błażejewska K., Pośrednie zmiany użytkowania gruntów a produkcja bioenergii, "Czysta Energia" 2011, nr 12 (124).
 3. Drosio A., Klimkiewicz M., Efektywność i samowystarczalność energetyczna rolnictwa, [w:] Klepacki B. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, SGGW, Warszawa 2009.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 5. Food and Agriculture Organization of The United Nations, FAOSTAT, http://faostat.fao.org/ [dostęp 8.10.2012].
 6. Gradziuk P. (red.), Biopaliwa, Wieś Jutra, Warszawa 2003.
 7. Hryniewicz M., Ocena efektywności ekonomicznej produkcji bioetanolu z ziaren zbóż jako komponentu do benzyn według technologii firmy Lurgi, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2008, nr 2.
 8. IMIX-BIOPALIWA, http://www.biopaliwaon.com.pl/index.php [dostęp 14.10.2012].
 9. Korycińska A., Stan rozwoju sektora bioenergii, [w:] Kucharska B. (red.) Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce, Opole 2009.
 10. Kupczyk A., Tłuszcze odpadowe wypierają rośliny jadalne, "Agroenergetyka" 2009, nr 2 (28).
 11. Kupczyk A., Kupczyk M., Wysoko postawiona poprzeczka, "Agroenergetyka" 2009, nr 4 (30).
 12. Łopaciuk W. i zespół, Rynek Zbóż: stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2012.
 13. Money.pl, 2011, http://www.money.pl/ [dostęp 17.10.2012].
 14. Organisation for Economic Co-operation and Development - Food and Agriculture Organization, Agricultural Outlook 2011-2020, OECD-FAO 2011.
 15. Perkowska K., Czas przełamać niemoc, "Agroenergetyka" 2009, nr 3 (29).
 16. PKN ORLEN, http://www.e-biopaliwa.pl/ [dostęp 16.10.2012].
 17. Podkówka W. (red.), Biopaliwo - gliceryna - pasza z rzepaku, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2004.
 18. Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2011.
 19. Rosiak E. i zespół, Rynek Rzepaku: stan i perspektywy, nr 30, 34, 41, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2006-2012.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013, Dz.U., Nr 110, poz. 757.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów, projekt z dnia 19.05.2011 w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2011-2016, wersja 1.0.
 22. Sobierajewska J., Aspekty ekonomiczne stosowania bioestru 100 w polskim rolnictwie, [w:] Klepacki B. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, SGGW, Warszawa 2009.
 23. Szewczyk K. W., Zarys możliwości wykorzystania etanolu jako odnawialnego źródła energii, Praca ekspercka dla Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa 2004.
 24. Urząd Regulacji Energetyki, http://www.ure.gov.pl/portal/pl/ [dostęp 8.10.2012].
 25. Weis T., Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu