BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowe obowiązki i odpowiedzialność rad nadzorczych spółek w zakresie kontroli wewnętrznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
New Duties and Responsibility of Supervisory Boards of Companies in the Area of Internal Control, Accounting and Financial Reporting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 101-114, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rada nadzorcza, Spółki, Kontrola wewnętrzna, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość
Supervisory board, Companies, Internal control, Financial reporting, Accounting
Note
summ.
Abstract
Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek kapitałowych określają przepisy prawa poszczególnych państw. Chociaż nazwy spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są stosowane powszechnie, to krajowe prawa handlowe i kodeksy spółek handlowych zawierają zróżnicowane rozwiązania szczegółowe dotyczące sposobu powołania, rejestracji, minimalnej wielkości udziałów (akcji) spółki, a także uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności jej organów.(fragment tekstu)

The paper presents the crucial changes introduced to the Polish legislation through the amendment of the Commercial Companies Code and the Accounting Act as well as the enactment of the new Auditing Act. The subject and the scope of the described changes are determined by the title of the paper. Criticism with the justifi cation was given to some detailed solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa 2006/43AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE L 224.
 2. Gula M., Komitety audytu w spółkach publicznych, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
 3. Harley S., Zewnętrzna kontrola jakości pracy biegłego rewidenta: przegląd międzynarodowy, w: Jakość usług biegłego rewidenta. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 4. Idzikowska G., Owczarek Z., System kontroli wewnętrznej, w: Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 5. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa "Enronu "? "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 6. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
 7. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968.
 8. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
 9. Nowak D., Komitety ds. audytu - ważny element ładu korporacyjnego spółek publicznych oraz poprawy jakości usług audytora zewnętrznego, w: Jakość usług biegłego rewidenta. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 10. Opinia o kontroli wewnętrznej - amerykański standard rewizji finansowej nr 2, "Rachunkowość - audytor" 2004, nr 3/8.
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r - Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu