BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Matuszczak Anna (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
The National and European Agricultural Budget for Poland
Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 75-98, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Budżet, Rolnictwo, Polityka rolna, Finansowanie rolnictwa, Dopłaty dla rolnictwa, Rynek rolny, Obszary wiejskie
Budget, Agriculture, Agricultural policy, Agricultural finance, Payments for agricultural, Agricultural markets, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rozważania dotyczą oceny uwarunkowań i dynamiki środków budżetowych, ich proporcji oraz współzależności występujących w realizacji polityki rolnej w Polsce w długim okresie, tj. w latach 1996-2011 (16 lat) z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Badanie prowadzone są na kilku płaszczyznach. Oceniana jest relacja wydatków na sektor rolny względem wydatków budżetowych ogółem w warunkach zmian w makroekonomicznym otoczeniu budżetu rolnego. Omówione zostały także wydatki budżetowe na rzecz poszczególnych części, tj.: rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Na tej podstawie określona jest dynamika i relacja wydatków na cele budżetowe w polskiej polityce rolnej oraz wskazane są współzależności zachodzące między nimi. Kolejno analiza dotyczy dynamiki wydatków budżetowych przeznaczonych na zabezpieczenia społeczne w ramach KRUS. Przeanalizowano związek owych celów z krajowym finansowaniem sektora rolnego oraz wpływającymi środkami z UE. Pozwala to określić związki pomiędzy finansowaniem unijnym i krajowym celów budżetowych w polityce rolnej w Polsce. Na podstawie powyższych obserwacji możliwe stało się określenie rangi budżetu rolnego w świetle budżetu krajowego przed i po akcesji do UE. Zbadano także czy środki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne zależą od stanu budżetu krajowego. Następnie rozważono czy integracja z UE wymusiła zmianę celów finansowania w ramach rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Interesujące stało się także zweryfikowanie czy wydatki na KRUS modelowały wydatki na sektor rolny. (abstrakt oryginalny)

Considerations on assessing the dynamics of expenditure, which are directed from the national budget and EU, their proportions and selected interdependencies occurring in the implementation of agricultural policy in Poland in the long run, ie in the years 1996-2012 (17 years) in the period before and after accession to the EU. The study is carried out at several levels. One is assessed the relationship of expenditure on the agricultural sector relative to total budgetary expenditure. Presented also share expenses with funds from the EU's total budget in Polish agriculture, which allowed to determine the relationship between the EU and national funding budgetary objectives in agricultural policy in Poland. Based on these observations it was possible to determine the status of the agricultural budget in light of the national budget before and after accession to the EU. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czternasty W., Czyżewski B., Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce; Teoria, analiza, tendencje (Structures of Agrobusiness Management in Poland; Theory, Analysis, Tendencies), AE (Poznań University of Economics) Poznań 2007.
 2. Czykier-Wierzba D., Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i rolnictwa (The Influence of European Union Support on the Growth of the Polish Economy and Agriculture Competitiveness), [in:] Adamowicz M. (ed.), Agrarian Issues in Poland and the World, SGGW, Warsaw 2005, p. 351-359.
 3. A. Czyżewski, Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2011 w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych (Opinions on projects of budgetary acts for the years 1997-2011 in the part concerning the Agriculture, rural development and agricultural markets) Section 0.10 part 32, 33, 35 as well as the remaining sections concerning agriculture, drawn up at the request of the Office of the Senate (the Office of Information and Documentation, Computing and Expertise Division).
 4. Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa (The role of macroeconomic policy in forming the conditions of sustainable agriculture development, [in:] A. Czyżewski (ed.) Contemporary problems of agribusiness in Poland. Zeszyty Naukowe nr 13 (Scientific Books No. 13), Pub. AE in Poznań, Poznań 2001, p. 11.
 5. Czyżewski A., Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku (The budget settlement between Poland and the European Union in the agricultural and food sector as a condition for improving its competitiveness after 2004), [in:] P. Urban (ed), Agrobiznes 2006 (Agrobusiness 2006), Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa (Competition in agrobusiness - its conditions and consequences), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Published by the University of Economics in Wrocław), Wrocław 2006, p. 153.
 6. Czyżewski A., Stanowisko w sprawie KRUS (The position on the issue of KRUS) [in] A. Wrutniak, Reformy na zdrowie (Reforms for health), "Rolnik dzierżawca" (The Farmer Tenant), 2010, nr 12.
 7. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (An opinion on the draft Budgetary Act for 2011 in the part concerning agriculture, rural development and agricultural markets, as well as fisheries) (Section 0.10 part 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych. Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu (and also financial planning for 2011 by the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture, the Agricultural Market Agency, the Agricultural Property Agency. The Office of Information and Documentation, Department of Analyses and Thematic Studies, the Office of the Senate), Warsaw 2010.
 8. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (An opinion on the Budget Bill for 2011 in the part concerning the agriculture, rural development and agricultural markets, as well as fisheries (Section 0.10 part 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także w planach finansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych (and also in financial planning for 2011 for the Restructuring and Modernisation of Agriculture, the Agricultural Market Agency, the Agricultural Property Agency). "Wieś Jutra" (The Countryside of Tomorrow), 01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009, 01/2010, 1-2/2011.
 9. Czyżewski A., Matuszczak A., Budżet rolny Polski przed i po akcesji do UE (The agricultural budget of Poland before and after accession to the EU), [in] Czternasty W. (ed.), Gospodarka Polski po akcesji do UE (The economy of Poland after accession to the EU). Wymiar ekonomiczno-społeczny, Zeszyty Naukowe UEP nr 185 (Economic and social dimension, Scientific Books Economic University in Poznań) Poznań 2011.
 10. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Wymiana handlowa Polski artykułami rolno-żywnościowym przed i po akcesji do UE (The trade exchange of Poland in agricultural and food products before and after accessing the EU), [in] Piechowicz B. (ed.) Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich (The economic and social effects of integrating Poland with the European Union for agriculture and the rural area), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej (Published by University of Podlasie), Siedlce 2005.
 11. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski; Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych (The agriculture of the European Union and Poland; a comparative study of regulators and agricultural markets), UEP, Poznań 2006.
 12. Czyżewski A., Kułyk P., Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008 (The correlations between the macroeconomic environment and agriculture in highly-developed countries and Poland in the years 1991-2008), "Ekonomista" (The Economist), 2010, nr 2.
 13. Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej (The interests of the European agriculture in the light of global conditions of economic policy), "Ekonomista" (The Economist), 2006, nr 3.
 14. Czyżewski A., Poczta A. Sapa A., Przepływy finansowe między Polską a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa (Financial liquidity between Poland and the EU within the CAP in the light of the economic results of agriculture), "Wieś i Rolnictwo" (The Countryside and Agriculture), 2010, no. II.
 15. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., Budgetary Expenditures on the Agri Sector In Poland after Integration with the EU in the Light of the Financial Transfers, "Management" 2009, Vol. 13, no. I.
 16. Dyka P., Piwowar J., Tomczak F., Gospodarka rolna w systemie rynkowym (Farming in the market system), WSI (Rzeszów School of Engineering and Economics) Radom, 1993. Dziennik Ustaw 1994/1, poz. 2 (Law Gazette 1994/1, item 2).
 17. Gutowski K., Interwencjonizm na rynku rolnym; Doświadczenia i perspektywy działalności ARR (Interventionism on the agricultural market; experiences and perspectives of the the ARR- Agricultural Market Agency activity), Warsaw 1995.
 18. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_psr_report on the PSR PSR_2010_260711.pdf.
 19. Henisz-Matuszczak A., Budżetowe finansowanie upowszechniania doradztwa i postępu biologicznego w rolnictwie polskim przed i po akcesji do UE (The budgetfinancing of counselling and biologicalprogresspopularisation in the Polish agriculture before and after accession to the EU), [in:] Stankiewicz J. (ed.), Kapitał - informacja - jakość (Capital - information - quality), Uniwersity of Zielona Góra, Zielona Góra 2005.
 20. Informacja o projekcie budżetu na 2010 r. w części 21 - Rolnictwo (Information about the budget project in 2010), w części 22 - Rozwój wsi (in part 22 - Rural development), w części 35 - Rynki rolne (in part 35 - Agricultural markets), w części 62 - Rybołówstwo oraz pozostałych częściach dotyczących rolnictwa, 2009 (in part 62 - Fisheries and the remaining parts concerning agriculture, 2009) Materiał dla Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1 (Materials for the Parliamentary Committee on Agriculture and Rural Development, Warsaw, Ministry of Agriculture and Rural Development, 1).
 21. Powszechny Spis Rolny 2010 r.(The General Agricultural Census 2010) - Raport z wyników (A Report on the Results), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ rl_psr_raport_z_wynikow_PSR_2010_260711.pdf.
 22. Skup z dopłatami jest korzystny dla rolników i dla rynku (Purchasing with aid as a benefit for farmers and the market), "Biuletyn Informacyjny" ARR (ARR "Newsletter" - the Agricultural Market Agency) 1999, nr 10.
 23. Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian (The Polish agriculture in the transformation process - the mechanisms, trends and effects of the changes), "Problemy Integracji Rolnictwa" (Problems of the Integration of Agriculture) 2000, nr 4.
 24. Woś A., Strategie rozwoju rolnictwa, PWN, Warszawa 1992.
 25. Woś A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego (Macroeconomic conditions for the development of the agricultural and food sector), [in:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1995 roku (An Analysis of the Production and Economic Situation of the Agriculture and Food Economy in 1995), IAFE, Warsaw 1996.
 26. Woś A., Rolnictwo wobec narastającego kryzysu (Agriculture in the Face of the Growing Crisis), IAFE, Warsaw 2000.
 27. Woś A., Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce, IERiGŻ, Studia i Monografie nr 105, Warszawa. 2001.
 28. www.krup.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/dane-o-prowadzacych-pozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza/(www.krup.gov.pl/krus/krus-in-numbers/data-on-conducting-a-business activity/.
 29. www.stat.gov.pl.
 30. Zegar J., Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, GUS, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu