BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Development of Agriculture in Europe in the Context of Changes in Common Agricultural Policy After 2013 - Polands Point of View
Rozwój rolnictwa w Europie w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej po 2013 - punkt widzenia Polski
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 99-111, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna, Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Finansowanie rolnictwa, Rynek rolny, Gospodarstwa rolne
Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture, Payments for agricultural, Agricultural finance, Agricultural markets, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa
Europe
Abstract
Ewolucja wspólnej polityki charakteryzuje się stopniowymi zmianami. Pierwszy etap związany był z gwarancją samowystarczalności żywnościowej, drugi miał pro-popytowy charakter. Trzeci etap, odnoszący się do reformy WPR po 2013 roku, zakłada reorientację sektora rolnego w kierunku dobrostanu środowiska naturalnego i dostarczania dóbr publicznych. Celem publikacji jest zaprezentowanie proponowanych zmian wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, przede wszystkim w zakresie mechanizmy dopłat bezpośrednich, z punktu widzenia korzyści dla sektora rolnego w Polsce. Autorzy wnioskują, że w interesie polskich gospodarstw rolnych leży pro-efektywnościowa i pro-modernizacyjna orientacja pierwszego i drugiego filara WPR w zakresie obecnych ram instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The evolution of the Common Agricultural Policy is marked by distinct graduality. The first stage was subject to food self-sufficiency priority, the second was clearly of a pro-demand character. The third stage, related to the Common Agricultural Policy (CAP) reform after 2013, is distinguished by changes in the model of the agricultural sector products consumption, and takes into account usefulnesses connected with the well-being of the natural environment and provision of public goods. The aim of this article is to point out proposals of changes in the EU agricultural policy, especially in the scope of the direct subsidies mechanism, from the point of view of the benefits for rural areas in Poland. The authors indicate that the utmost pro-efficiency and modernization orientation of the 1st and 2nd pillar of CAP within current institutional frameworks is in the interest of the Polish agriculture. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2005, vol. 1.
 2. Czubak W., Poczta W., Sadowski A., Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2011, vol. 4.
 3. Czyżewski A., Co dała integracja europejska polskiej wsi - w opinii ekonomisty, [in:] Wilkin J., Nurzyńska I. (Eds), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Foundation for the Development of Polish Agriculture, Warsaw 2010.
 4. Czyżewski A., Stępień S., Dostosowania mechanizmów WPR do oczekiwań państw członkowskich, "Ekonomista" 2012, vol. 2.
 5. Grochowska R., Rowiński J., Wsparcie rolnictwa w wybranych krajach, presentation on the conference "Competitiveness of the food industry in the context of globalization and European integration", Pułtusk 2011, 5-7 December.
 6. Majewski E., Koncepcja oszacowania skutków reform Wspólnej Polityki Rolnej UE w perspektywie budżetowej 2014-2020, Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Warsaw 2011.
 7. Małysz J., Reorientacja WPR - implikacje dla krajów kandydackich, "Wieś i Rolnictwo" 2001, vol. 1.
 8. Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (za okres 2007-2009). 2010, expertise by Agrotec Polska Sp. z o.o., Institute of Agricultural and Food Economics and The Institute of Soil Science and Plant Cultivation on request of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw 2010.
 9. Plewa J., WPR do 2020 r. Propozycje ustawodawcze Komisji (presentation), European Commission - DG Agri, Brussels 2011.
 10. Poczta W., Wspólna polityka rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2010, vol. 3.
 11. Rowiński J., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji) - Program Wieloletni 2005-2009, Report no 118, Warsaw, Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Warsaw 2008.
 12. Statistical Yearbook of Agriculture, Central Statistical Office, Warsaw 2011.
 13. Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M., Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN (expertise), Regional Development Agency, Wrocław 2007.
 14. Zegar J.S., Ekonomia wobec kwestii agrarnej, "Ekonomista" 2010, vol. 6.
 15. Zegar J.S., Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, "Wieś i Rolnictwo" 2010, vol. 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu