BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Casf-Flow Statement in Liquidity and Solvency Analysis in Crisis Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 115-128, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunek przepływów pieniężnych, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy, Przedsiębiorstwo
Cash-flow statement, Enterprises financial liquidity, Financial crisis, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tradycyjnie jest dokonywana na podstawie czterech podstawowych kryteriów, czyli rentowności, płynności i często utożsamianej z nią wypłacalności, ryzyka i niezależności finansowej. Pozostając we wzajemnej zależności, powinny być one zawsze przedmiotem badania niezależnie od tego, kto i w jakim celu dokonuje oceny. Elementem różnicującym może być jedynie kolejność ich uwzględniania. Menedżerowie do niedawna koncentrowali się na ocenie rentowności przedsiębiorstwa. W czasie kryzysu pierwszoplanowym kryterium jest płynność finansowa i wypłacalność. Warunkiem przetrwania jest obecnie nieograniczona zdolność do wypełniania zobowiązań na normalnych warunkach pozyskania kapitału oraz niezbyt duży poziom zadłużenia. O niewypłacalności przedsiębiorstwa decyduje zaprzestanie spłacania wymagalnych zobowiązań bez względu na przyczyny, poziom zadłużenia i jego charakter bądź wielkość zobowiązań przekraczająca wartość aktywów nawet wówczas, gdy są one bieżąco regulowane(fragment tekstu)

The aim of this article was to show some pros and contras, and the rules of changing cash-fl ow statement to an analytic form. This analytic form contains information much more useful for liquidity and solvency analysis in crisis conditions. Theoretical divagations ware enriched by an empirical case.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
 3. Gos W., Przepływy pieniężne a wynik finansowy, "Rachunkowość" 2008, nr 11.
 4. GOS W., Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 5. Gottlieb M., Lewczyński W., Cash flows - sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 6. Micherda B., Jakość danych sprawozdawczych, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
 7. Skoczylas W, Rachunek przepływów pieniężnych na potrzeby oceny zdolności do generowania wolnych przepływów pieniężnych, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
 8. Skoczylas W., Zasady przekształcania rachunku przepływów pieniężnych do postaci analitycznej na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, t. I, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2002.
 9. Styczek D., W kryzysie raporty muszą być lepsze, "The Wall Street Journal. Polska Dziennik Finansowy" z 8.12.2008.
 10. Śnieżek E., Jak korzystać z rachunku przepływów pieniężnych, "Rachunkowość" 2008, nr 1.
 11. Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
 12. Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" nr 6, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu