BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ekonomia a miłosierdzie i miłość bliźniego
Economy a Mercy and Love of Neighbor
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 161-178, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Obszary wiejskie, Dochody gospodarstw domowych, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Ubóstwo, Pomoc społeczna, Społeczna nauka Kościoła
Social inequality, Rural areas, Household income, Farm household income, Arable farm, Poverty, Social assistance, Church's social doctrine
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wskazania na nierówności społeczne i ekonomiczne występujące w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W świetle społecznej nauki Kościoła przedstawiono najważniejsze przyczyny i skutki nierówności społecznej oraz występowania biedy, a także główne kierunki pomocy i działań zaradczych. Przeanalizowano uwarunkowania demograficzne Polski oraz sytuację na rynku pracy, co niewątpliwie rzutuje na kondycję ekonomiczną gospodarstw domowych. To dało podstawę do dalszych analiz: poziomu spożycia żywności, ubóstwa i biedy, a także pomocy potrzebującym. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to identify the social and economic inequalities present in Poland, with a particular focus on rural areas. In the light of the social doctrine of the Church, there were showed the most important causes and consequences of social inequality and the incidence of poverty, as well as the main lines of support and remedial action. We analyzed demographic determinants and the situation on the Polish labor market, which undoubtedly has an impact on the economic condition of households. This gave rise to further analysis: the level of food consumption, poverty, and poverty, and helping those in need. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benedykt XVI, Encyklika "Caritas in veritate".
 2. Borkowski Ł., Krajewski R., Szymański S., Komentarz do nowej ustawy o pomocy społecznej, Wydawnictwo Prawnika "Logos", Poznań 2005.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2006, 2007, 2008, 2009, GUS, Warszawa.
 4. Ciborowska H., Prudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 5. Czykier-Wierzba D., Wpływ integracji na spójność gospodarczą i społeczną Polski z Unią Europejską, [w:] Grzelak A., Sapa A. (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, Zeszyty Naukowe, Poznan 2010.
 6. Czyżewski A., Stępień S., Wspólna polityka rolna racją stanu Polski, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2010, nr 9-10.
 7. Goraj L. i in., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2009 r., cz. II. Analiza wyników standardowych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2010, www.fadn.pl.
 8. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 9. Jan Paweł II, Encyklika "Popularum progressio".
 10. Kiełczewski D., Ekologia społeczna, WEiŚ, Białystok 1999.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2008, 2009, 2010.
 12. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2008, 2009, 2010.
 13. Sznajder M., Ekonomia mleczarstwa, Wydawnictwo AR, Poznań 1999.
 14. Turlejska H., Szpon L. i in., Zasady racjonalnego żywienia, zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, ODDK, Gdańsk 2006.
 15. Walaszek D., Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, ODN, Zielona Góra 2002.
 16. Wilkin J., Społeczno-ekonomiczna modernizacja polskiej wsi: osiągnięcia, dylematy, perspektywy, IRWiR PAN, Warszawa 2010, www.aktualnoscipan.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu